Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Den procedure, der er fastsat i italiensk lovgivning for berigtigelse af det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument som omhandlet i forordningens artikel 10, stk. 2, er den procedure, der anvendes ved berigtigelse af materielle fejl. De relevante bestemmelser findes i artikel 287 ff. i retsplejeloven.

Proceduren for tilbagetrækning af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, jf. forordningens artikel 10, stk. 2, er efter italiensk ret proceduren for tilbagetrækning under et retsmøde (in camera di consiglio). De relevante bestemmelser er artikel 737 ff. i retsplejeloven, og proceduren iværksættes ved en begæring, der indgives af parten (ricorso di parte), og den afsluttes med afsigelse af en begrundet kendelse (decreto collegiale motivato). Der skal ikke nødvendigvis berammes et retsmøde i sagen.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Proceduren for prøvelse, jf. forordningens artikel 19, stk. 1, består efter italiensk lovgivning i ordinær appel (impugnazione ordinaria) som omhandlet i retsplejelovens artikel 323 ff. (appello e ricorso per cassazione) og ekstraordinær appel (impugnazione straordinaria) som omhandlet i retsplejelovens artikel 395.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Det sprog, der accepteres i henhold til artikel 20, stk. 2, litra c), er italiensk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den udpegede myndighed, jf. artikel 25, er retten.

Sidste opdatering: 28/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.