Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelsk er allerede oversat.

For så vidt angår oplysninger om bestemmelserne i den nationale lettiske lovgivning til gennemførelse af artikel 10, stk. 2, i forordningen og til fastsættelse af proceduren for berigtigelse og tilbagekaldelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, anfører Letland, at foranstaltningerne til gennemførelse af artikel 10, stk. 2, i forordningen er omhandlet i den civile retsplejelovs (Civilprocesa likums) artikel 543.1 og artikel 545.1.

"Artikel 543.1 Berigtigelse af fejl i EU-gennemførelsesakterne

1) På anmodning fra en af sagens parter kan den ret, der har afsagt en dom eller truffet en afgørelse, berigtige fejl i et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument på grundlag af artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 805/2004, i attesten som omhandlet i artikel 41, stk. 1, og artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 2201/2003 på grundlag af Rådets forordning nr. 2201/2003 eller i attesten som omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 606/2013 på grundlag af artikel 9, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 606/2013. Retten kan endvidere på eget initiativ berigtige fejl i attesten som omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 606/2013.

2) Anmodningen om berigtigelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument indgives ved at udfylde formularen som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 805/2004.

3) Spørgsmålet om berigtigelse af fejl behandles på et retsmøde, som sagens parter er blevet forhåndsunderrettet om. Spørgsmålet vil også kunne blive behandlet, selv om de pågældende ikke er til stede.

4) Fejl i gennemførelsesakterne som anført i stk. 1 berigtiges ved en retsafgørelse.

5) Der kan gøres indsigelse (blakus sūdzība) mod en rets afgørelse om berigtigelse af fejl i gennemførelsesakter.

Artikel 545.1 Tilbagekaldelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument og attesten som omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 606/2013

1) På anmodning fra en af sagens parter som indgivet under anvendelse af den formular, der er omhandlet i artikel 10, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 805/2004 kan den ret, der har afsagt en dom eller truffet en afgørelse, tilbagekalde et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument på grundlag af artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 805/2004.

11) På anmodning fra en af sagens parter eller på eget initiativ kan en ret, der har afsagt en dom eller truffet en afgørelse, ved hjælp af den i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 606/2013 omhandlede attest tilbagekalde attesten som omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 606/2013 på grundlag af artikel 9, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 606/2013.

En anmodning om tilbagekaldelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument eller attesten som omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 606/2013 behandles på et retsmøde, som sagens parter er blevet forhåndsunderrettet om. Spørgsmålet vil også kunne blive behandlet, selv om de pågældende ikke er til stede.

3) Der kan gøres indsigelse (blakus sūdzība) mod rettens afgørelse."

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelsk er allerede oversat.

Den nationale lettiske lovgivning indeholder ingen supplerende bestemmelse om gennemførelsen af artikel 19, stk. 1, i forordningen, da disse forhold i Letland er underlagt bestemmelserne i den civile retsplejelov.

"Artikel 51 Fornyelse af proceduremæssige frister

1) På anmodning fra en af sagens parter fastsætter retten nye frister i stedet for de overskredne proceduremæssige frister, såfremt den vurderer, at forsinkelsen er begrundet.

2) Ved at fastsætte nye frister i stedet for en overskredet frist tillader retten en senere fuldbyrdelse af den proceduremæssige foranstaltning.

Artikel 52 Forlængelse af proceduremæssige frister

De af retten eller dommeren fastsatte frister kan forlænges på anmodning fra en af sagens parter.

Artikel 53 Betingelser for fornyelse og forlængelse af proceduremæssige frister

1) Anmodningen om forlængelse eller fornyelse af en frist indgives til den ret, for hvilken foranstaltningen skulle fuldbyrdes, og behandles inden for rammerne af en skriftlig procedure. Parterne forhåndsunderrettes om denne behandling og modtager et eksemplar af anmodningen om forlængelse eller fornyelse af den ikkeoverholdte frist.

2) Anmodningen om fornyelse af en proceduremæssig frist skal ledsages af de nødvendige dokumenter til fuldbyrdelse af den proceduremæssige foranstaltning samt grundene til fornyelsen.

3) En enkelt dommer kan forlænge en frist som fastsat af en dommer.

4) Der kan gøres indsigelse (blakus sūdzība) mod rettens eller dommerens afvisning af at forlænge eller forny en frist."

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

I henhold til artikel 20, stk. 2, litra c), i forordningen erklærer Letland at acceptere et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument på lettisk i forbindelse med modtagelsen og udstedelsen heraf.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelsk er allerede oversat.

I Letland findes der ingen myndigheder, der er bemyndiget til at udstede officielt bekræftede dokumenter som omhandlet i forordningens artikel 25.

Sidste opdatering: 05/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.