Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Letland

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

For så vidt angår oplysninger om bestemmelserne i den nationale lettiske lovgivning til gennemførelse af artikel 10, stk. 2, i forordningen og til fastsættelse af proceduren for berigtigelse og tilbagekaldelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, anfører Letland, at foranstaltningerne til gennemførelse af artikel 19, stk. 2, i forordningen er omhandlet i den civile retsplejelovs (Civilprocesa likums) artikel 543.1 og artikel 545.1.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Den nationale lettiske lovgivning indeholder ingen supplerende bestemmelse om gennemførelsen af artikel 19, stk. 1, i forordningen, da disse forhold i Letland er underlagt bestemmelserne iden civile retsplejelov.

"Artikel 51 Fornyelse af proceduremæssige frister

1) På anmodning fra en af sagens parter fastsætter retten nye frister i stedet for de overskredne proceduremæssige frister, såfremt den vurderer, at forsinkelsen er begrundet.

2) Ved at fastsætte nye frister i stedet for en overskredet frist tillader retten en senere fuldbyrdelse af den proceduremæssige foranstaltning.

Artikel 52 Forlængelse af proceduremæssige frister

De af retten eller dommeren fastsatte frister kan forlænges på anmodning fra en af sagens parter.

Artikel 53 Betingelser for fornyelse og forlængelse af proceduremæssige frister

1) Anmodningen om forlængelse eller fornyelse af en overskredet frist indgives til den ret, for hvilken foranstaltningen skulle fuldbyrdes, og behandles inden for rammerne af en skriftlig procedure. Parterne forhåndsunderrettes skriftligt om denne behandling og modtager et eksemplar af anmodningen om forlængelse eller fornyelse af den ikkeoverholdte frist.

2) Anmodningen om fornyelse af en proceduremæssig frist skal ledsages af de nødvendige dokumenter til fuldbyrdelse af den proceduremæssige foranstaltning samt grundene til fornyelsen.

3) En enkelt dommer kan forlænge en frist som fastsat af en dommer.

4) Der kan gøres supplerende indsigelse (blakus sūdzība) mod rettens eller dommerens afvisning af at forlænge eller forny en frist."

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

I henhold til artikel 20, stk. 2, litra c), i forordningen erklærer Letland at acceptere et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument på lettisk i forbindelse med modtagelsen og udstedelsen heraf.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Artkel 107.11, stk. 3, i loven om notarer.

Hvis sagsøgte anmoder herom, skal en autoriseret notar på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (herefter "forordning nr. 805/2004") og artikel 25, stk. 1, i samme forordning udstede et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument [bilag III til forordning (EF) nr. 805/2004] for udstedte notarialdokumenter.

Sidste opdatering: 05/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.