Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Litauen

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Republikken Litauens justitsministerium fremsender hermed med henvisning til artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (i det følgende benævnt "forordningen") de i artikel 30 omhandlede oplysninger om retsmidler, sprog og myndigheder. Desuden fremsendes teksten til de relevante dele af den litauiske lov, der gennemfører forordningen (Litauens statstidende nr. 58 af 7. maj 2005) (i det følgende benævnt "loven"), og de relevante dele af den litauiske retsplejelov (Litauens statstidende nr. 36-1340 af 6. april 2002 og nr. 42 af 24. april 2002) (i det følgende benævnt "retsplejeloven").

Den ret, der udstedte attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, kan berigtige den efter begæring fra en berettiget part (i overensstemmelse med forordningens artikel 10, stk. 1, litra a), lovens artikel 5, stk. 1, og retsplejelovens artikel 648, stk. 6). Et officielt bekræftet dokument, der er attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, kan berigtiges af underretten i den retskreds, hvor den notar, der udfærdigede tvangsfuldbyrdelsesekstrakten af det officielt bekræftede dokument, har sit forretningssted. Der betales ikke stempelafgift for en begæring om berigtigelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument.

Den ret, der udstedte attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, kan tilbagekalde den ved en retsafgørelse (i overensstemmelse med forordningens artikel 10, stk. 1, litra b), og lovens artikel 5, stk. 2). Et officielt bekræftet dokument, der er attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, kan tilbagekaldes af underretten i den retskreds, hvor den notar, der udfærdigede tvangsfuldbyrdelsesekstrakten af det officielt bekræftede dokument, har sit forretningssted. Der betales ikke stempelafgift for en begæring om tilbagekaldelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument.

Lovens artikel 5:

"Artikel 5. Berigtigelse eller tilbagekaldelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument.

1. Hvis der som følge af en stavefejl eller anden fejl er uoverensstemmelse mellem attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument og retsafgørelsen eller det officielt bekræftede dokument, finder bestemmelserne i retsplejelovens artikel 648, stk. 6, tilsvarende anvendelse med henblik på berigtigelse af attesten.

2. Den ret, der udstedte attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, tilbagekalder eller undlader at tilbagekalde attesten under de i forordningens artikel 10, stk. 1, litra b), nævnte omstændigheder.

3. Begæringer indgivet af parter i sager, der er omhandlet i denne artikel, er fritaget for stempelafgift.

4. Bestemmelserne i denne artikel finder ligeledes anvendelse, hvis underretten i den retskreds, hvor den notar, der udfærdigede tvangsfuldbyrdelsesekstrakten, har sit forretningssted, anmodes om at berigtige eller tilbagekalde en attest udstedt som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument i henhold til den i artikel 4, stk. 2, i denne lov fastsatte procedure."

Retsplejelovens artikel 648, stk. 6:

"Hvis der ved udstedelsen af et tvangsfuldbyrdelsesdokument er forekommet en stavefejl eller anden fejl, berigtiger den udstedende institution dokumentet efter begæring fra den berettigede part."

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Hermed fremsendes teksten til de relevante dele af den litauiske lov, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (i det følgende benævnt "forordningen") (Litauens statstidende nr. 58 af 7. maj 2005) (i det følgende benævnt "loven"), og teksten til de relevante dele af Litauens retsplejelov (Litauens statstidende nr. 36-1340 af 6. april 2002 og nr. 42 af 24. april 2002) (i det følgende benævnt "retsplejeloven").

En udeblivelsesdom kan prøves efter en begrundet begæring fra en berettiget part, som udeblev fra retsmødet, inden tyve dage efter udeblivelsesdommens afsigelse (denne frist på tyve dage kan i henhold til retsplejelovens artikel 78 forlænges, hvis retten skønner, at der foreligger tvingende grunde til, at den ikke er overholdt). Retten sender den modtagne begæring tillige med kopier af bilagene til sagens parter og tredjeparter og meddeler dem, at sagens parter er forpligtet til og tredjeparter har mulighed for at fremsætte deres bemærkninger skriftligt inden fjorten dage. Retten behandler begæringen ved en skriftlig procedure inden fjorten dage efter fristen for fremsættelse af bemærkninger. Hvis retten ved gennemgangen af begæringen konstaterer, at den begærende part udeblev fra retsmødet af grunde, som vedkommende ikke var i stand til at meddele retten i tide, og at begæringen omhandler bevismateriale, som kan have betydning for den pågældende udeblivelsesdoms lovlighed og gyldighed, tilbagekalder retten udeblivelsesdommen og genoptager sagen.

Hvis en sag behandles i henhold til proceduren for dokumentbeviser (retsplejelovens kapitel XXII), kan retten, såfremt der foreligger tvingende grunde, forlænge sagsøgtes frist til at gøre indsigelse i henhold til retsplejelovens artikel 430, stk. 5, og hvis en sag behandles i henhold til retsplejelovens kapitel XXIII (særlige forhold i forbindelse med sager vedrørende afsigelse af en retskendelse), kan retten, såfremt der foreligger tvingende grunde, forlænge sagsøgtes frist til at gøre indsigelse mod kreditors krav med henvisning til retsplejelovens artikel 439, stk. 2.

Retsplejelovens artikel 287:

"1. Er der afsagt en udeblivelsesdom, kan den part, som udeblev fra et retsmøde, inden tyve dage efter dommens afsigelse indgive begæring om prøvelse af dommen til den ret, der afsagde dommen.

2. Begæringen skal indeholde følgende:

1) angivelse af, hvilken ret der afsagde udeblivelsesdommen

2) angivelse af den begærende part

3) oplysninger om de omstændigheder, der var årsag til, at den begærende part udeblev fra retsmødet og ikke inden retsmødet oplyste retten om de tvingende grunde til udeblivelsen, herunder dokumentation for disse grunde

4) oplysning om forhold, som kan have betydning for dommens lovlighed og gyldighed og eventuel dokumentation for sådanne forhold

5) en nærmere redegørelse for begæringens genstand

6) en fortegnelse over de til begæringen knyttede bilag

7) den anmodende parts underskrift og datoen for begæringens udfærdigelse.

3. Retten skal have et antal kopier af begæringen svarende til antallet af parter og tredjeparter i sagen.

4. Fejl i en begæring rettes efter proceduren for berigtigelse af fejl i krav.

5. Hvis der i samme sag appelleres og begæres prøvelse af en udeblivelsesdom, behandles begæringen om prøvelse af udeblivelsesdommen og eventuelle retskendelser afsagt i forbindelse hermed først."

Retsplejelovens artikel 430, stk. 5:

"Hvis der gøres indsigelse efter udløbet af fristen på tyve dage, eller hvis indsigelsen ikke opfylder betingelserne i stk. 1, afvises den af retten. En kendelse om afvisning af en indsigelse kan appelleres særskilt. Hvis sagsøgte af tvingende grunde ikke er i stand til at overholde tidsfristen, kan retten efter anmodning forlænge fristen."

Retsplejelovens artikel 349, stk. 2:

"En debitors indsigelse mod en kreditors krav skal indgives skriftligt inden tyve dage efter, at retsafgørelsen er forkyndt for debitor. Indsigelsen skal opfylde de almindelige krav til processkrifters form og indhold med undtagelse af kravet om begrundelse. Hvis der er tvingende grunde til, at debitor først gør indsigelse efter udløbet af den i dette stykke fastsatte tidsfrist, kan retten på debitors begæring forlænge fristen for at gøre indsigelse. En retsafgørelse om afvisning af en sådan begæring fra debitor kan appelleres særskilt."

Retsplejelovens artikel 78, stk. 1:

"Retten kan forlænge en ved lov eller af retten fastsat tidsfrist, hvis den skønner, at der foreligger tvingende grunde til, at fristen ikke er overholdt."

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Det sprog, der anvendes i relation til forordningens artikel 20, stk. 2, litra c), er ifølge lovens artikel 2, stk. 4,#_ftn1[1] litauisk.

Lovens artikel 2, stk. 4#_ftn2[1]:

"Et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument eller en kopi deraf skal for at være eksigibelt i Republikken Litauen være oversat til litauisk og fuldbyrdes, uden at bestemmelserne i kapitel LX, afdeling 7, i Republikken Litauens retsplejelov finder anvendelse."#_ftnref1[1] Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (Litauens statstidende nr. 58 af 7. maj 2005).

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

I henhold til lovens artikel 4, stk. 2,#_ftn1[1] er de i forordningens artikel 25 omhandlede myndigheder, dvs. myndigheder, der er udpeget til at attestere et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument eller et officielt bekræftet dokument, notarer.

Lovens artikel 4, stk. 2#_ftn2[1]:

"På kreditors begæring attesteres det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument af den notar, som udfærdigede det i stk. 1 omhandlede officielt bekræftede dokument. Notaren attesterer det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument senest fem dage efter datoen for modtagelsen af begæringen om udstedelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument."#_ftnref1[1] Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (Litauens statstidende nr. 58 af 7. maj 2005).

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.