Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Nederlandene

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

1.1.     Berigtigelsesprocedure

Der kan ved anvendelse af formularen i bilag VI til forordningen anmodes om berigtigelse ved den ret, der har udstedt attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument. Proceduren er fastsat i artikel 4 i gennemførelsesloven. Der er tale om en forenklet anmodningsprocedure. Det betyder, at artikel 261 ff. i de nederlandske civilretlige procedureregler principielt finder anvendelse ved siden af bestemmelserne i gennemførelsesloven. Ved appel og kassation gælder bestemmelserne i henholdsvis artikel 358 ff. og 426 ff. i ovennævnte regler.

Artikel 4 i gennemførelsesloven om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument

1. En anmodning om berigtigelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra a), indgives ved anvendelse af den i artikel 10, stk. 3, i forordningen nævnte formular til den ret, der har udstedt attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument. Artikel 2, stk. 2 og 3, finder anvendelse på tilsvarende vis.

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede anmodning fremsættes af kreditoren, der ligeledes har anmodet om attesten, vedføjes om muligt originalen af attesten som europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, for hvilken der anmodes om berigtigelse. Det er ikke nødvendigt at indkalde debitor. Berigtigelsen sker på en dato, der fastsættes af retten. Denne dato anføres i rettens meddelelse, og der udstedes en berigtiget attest som europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument. Den tidligere udstedte attest som europæisk tvangs­fuldbyrdelsesdokument bliver hermed ugyldig. Hvis anmodningen afvises, tilbagesendes det oprindelige tvangsfuldbyrdelsesdokument til ansøgeren.

3. Hvis den i stk. 1 omhandlede anmodning indgives af debitor, foretager retten ikke en berigtigelse uden først at have givet kreditor og debitor lejlighed til at gøre deres synspunkter gældende. Berigtigelsen sker på en dato, der fastsættes af retten. Denne dato og de retlige skridt, der er taget, anføres i rettens meddelelse, og der udstedes en berigtiget attest som europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument. Den tidligere udstedte attest som europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument bliver hermed ugyldig. Retten pålægger kreditor at deponere den nye attest i rettens registreringskontor.

Artikel 2, stk. 2 og 3, i gennemførelsesloven om det europæiske tvangsfuldbyrdelses­dokument

2. I forbindelse med den i stk. 1 omhandlede anmodning fremlægges en officielt bekræftet kopi af den retsafgørelse, i forbindelse med hvilken der anmodes om en attest, samt dokumentet om procedurens indledning. Anmodningen skal så vidt muligt indeholde alle de oplysninger, som retten har brug for for at attestere retsafgørelsen som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument i overensstemmelse med bilag I til forordningen. Hvis de fremlagte dokumenter eller oplysninger er mangelfulde, skal ansøger have mulighed for at fremlægge supplerende oplysninger.

3. Den i stk. 1 omhandlede anmodning forkyndes af en stævningsmand eller en befuldmægtiget. Forkyndelse ved stævningsmand eller befuldmægtiget er ikke påkrævet i tilfælde af en distriktsdommers attestering af en retsafgørelse.

1.2. Tilbagekaldelsesprocedure

Der kan ved anvendelse af formularen i bilag VI til forordningen indgives anmodning om tilbagekaldelse til den ret, der har udstedt attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelses­dokument. Proceduren er fastsat i artikel 5 i gennemførelsesloven. Der er tale om en anmodningsprocedure. Det betyder, at artikel 261 ff. i de nederlandske civilretlige procedureregler principielt finder anvendelse ved siden af bestemmelserne i gennemførelsesloven. Ved appel og kassation gælder bestemmelserne i henholdsvis artikel 358 ff. og 426 ff. i ovennævnte regler.

Artikel 5 i gennemførelsesloven om det europæiske tvangsfuldbyrdelses-dokument

1. En anmodning om tilbagekaldelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelses­dokument i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra b), indgives ved anvendelse af den i artikel 10, stk. 3, i forordningen nævnte formular til den ret, der har udstedt attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument. Artikel 2, stk. 2 og 3, finder anvendelse på tilsvarende vis.

2. Tilbagekaldelsen sker, efter at de pågældende parter har haft lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger, ved en retsafgørelse på en dato, der fastsættes af retten. Denne kan kræve, at kreditor deponerer den i stk. 1 omhandlede attest i rettens registreringskontor.

Artikel 2, stk. 2 og 3, i gennemførelsesloven om det europæiske tvangsfuldbyrdelses­dokument

2. I forbindelse med den i stk. 1 omhandlede anmodning fremlægges en officielt bekræftet kopi af den retsafgørelse, i forbindelse med hvilken der anmodes om attest, samt dokumentet om procedurens indledning. Anmodningen skal så vidt muligt indeholde alle de oplysninger, som retten har brug for for at attestere retsafgørelsen som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument i overensstemmelse med bilag I til forordningen. Hvis de fremlagte dokumenter eller oplysninger er mangelfulde, skal ansøger have mulighed for at fremlægge supplerende oplysninger.

3. Den i stk. 1 omhandlede anmodning forkyndes af en stævningsmand eller en befuldmægtiget. Forkyndelse ved stævningsmand eller befuldmægtiget er ikke påkrævet i tilfælde af en distriktsdommers attestering af en retsafgørelse.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

I henhold til artikel 8 i gennemførelsesloven om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument kan der anmodes om prøvelse af retsafgørelsen om et ubestridt krav som omhandlet i artikel 19 i forordningen. Hvis der anmodes om prøvelse på grundlag af artikel 8, stk. 3, i denne lov finder artikel 261 ff. i de nederlandske civilretlige procedureregler anvendelse.

Artikel 8 i gennemførelsesloven om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument

1. I forbindelse med retsafgørelser om ubestridte krav som omhandlet i forordningen kan debitor i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, litra a) og b), i forordningen anmode om prøvelse ved den ret, der har truffet afgørelsen.

2. Hvis retsafgørelsen vedrører en dom eller kendelse, indgives anmodning om prøvelse ved indsigelsesprocedure, jf. artikel 146 i de civilretlige procedureregler.

3. Hvis retsafgørelsens prøvelse vedrører en attestering, indgives anmodning om prøvelse ved simpel anmodning.

4. Appel kan indgives:

a) i de tilfælde, der er omhandlet i forordningens artikel 19, stk. 1, litra a), inden for fire uger efter forkyndelse af retsafgørelsen for debitor

b) i de tilfælde, der er omhandlet i forordningens artikel 19, stk. 1, litra b), inden for fire uger, efter at de heri anførte omstændigheder ikke længere er gældende.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

De i artikel 20 i forordningen accepterede sprog er nederlandsk eller et andet sprog, som debitor forstår.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den myndighed, der af Nederlandene udpeges til at attestere et officielt bekræftet dokument som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument som omhandlet i artikel 25 i forordningen, er appelafdelingen ved retten på det sted, hvor den notar, der har udfærdiget de officielt bekræftede dokumenter, har sit kontor.

Sidste opdatering: 13/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.