Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Polen

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

- Berigtigelsesprocedure: berigtigelse i medfør af retsplejelovens artikel 350 sammenholdt med artikel 361.

"Artikel 350, stk. 1 Retten kan af egen drift berigtige unøjagtigheder, skrive- eller regnefejl eller andre åbenbare fejl i retsafgørelsen.

Stk. 2 Retten kan træffe afgørelse om berigtigelse for lukkede døre. De uddrag, der udleveres til parterne, kan også indeholde en sådan note, hvis parterne anmoder herom. Yderligere kopier og uddrag skal formuleres således, at afgørelsen om berigtigelse er indarbejdet heri.

Stk. 3 Hvis sagen indbringes for en domstol i anden instans, kan denne domstol af egen drift berigtige den afgørelse, der blev truffet af førsteinstansdomstolen.

Artikel 361. Bestemmelserne om retsafgørelser finder tilsvarende anvendelse, medmindre retsplejeloven foreskriver andet."

Artikel 13, stk. 2. Bestemmelserne om procedurer finder tilsvarende anvendelse på andre typer procedurer reguleret af retsplejeloven, medmindre specialbestemmelser foreskriver andet.

Attester som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument udstedes i form af en retsafgørelse i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i retsplejelovens artikel 7951.

- Tilbagekaldelsesprocedure i henhold til retsplejelovens artikel 7954.

"Artikel 7954, stk. 1. Såfremt der opstår grundlag for tilbagekaldelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument efter specialbestemmelser, skal den efter anmodning fra debitor tilbagekaldes af den ret, der udstedte attesten.

Stk. 2 Denne anmodning skal indgives inden for en måned efter den dato, hvor afgørelsen om at udstede attesten blev forkyndt for debitor.

Stk. 3 Hvis anmodningen ikke er udfærdiget på den formular, der er henvist til i særskilte bestemmelser, skal den opfylde kravene til et processkrift og indeholde en redegørelse for de omstændigheder, der ligger til grund for anmodningen.

Stk. 4 Retten skal høre kreditor, før afgørelsen tilbagekaldes.

Stk. 5 En afgørelse om tilbagekaldelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument kan appelleres."

Begæringer om tilbagekaldelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument pålægges et gebyr på 50 PLN.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Kontrolprocedure: forlængelse af fristen for at iværksætte appel efter retsplejelovens artikel 168-172.

Artikel 168, stk. 1 Hvis den berørte part ikke har handlet inden for fristen, og dette ikke skyldes den berørte part selv, skal retten på den berørte parts begæring forlænge fristen. Retten kan træffe afgørelse for lukkede døre.

Stk. 2 Fristen kan kun forlænges, hvis overskridelse af fristen har negative processuelle virkninger for den berørte part.

Artikel 169, stk. 1 En begæring om forlængelse af fristen skal indsendes pr. brev til den ret, hvor sagen skal behandles, inden en uge efter det tidspunkt, hvor årsagen til overskridelsen af fristen ikke længere består.

Artikel 169, stk. 2 I brevet skal der redegøres for årsagen til begæringen.

Artikel 169, stk. 3 Når begæringen er indgivet, skal den berørte part anlægge en retssag.

Artikel 169, stk. 4 I sager, hvor der er gået et år efter fristens udløb, kan der kun indrømmes en forlængelse under særlige omstændigheder.

Artikel 169, stk. 5 Afgørelsen vedrørende begæringen om forlængelse af fristen kan træffes for lukkede døre.

Artikel 172 Indgivelse af en begæring om forlængelse har ikke opsættende virkning for sagens forløb eller for afsigelsen af dommen. Under visse omstændigheder kan retten dog suspendere sagen eller afsigelsen af dommen. Retten kan træffe afgørelse for lukkede døre. Såfremt begæringen tages til følge, kan retten behandle sagen uden ophold.”

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Sprog, der accepteres i henhold til forordningen artikel 20, stk. 2, litra c), er polsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den i forordningens artikel 25 omhandlede myndighed: Byretten. Den kompetente ret er den byret, i hvis retskreds det officielt bekræftede dokument blev udfærdiget.

Sidste opdatering: 21/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.