På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Skotland

Indholdet er leveret af
Skotland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

Skotland

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

De gældende procesregler for Sheriff Court og Court of Session i Skotland gennemfører forordningen med de nødvendige tilpasninger.

Reglerne foreskriver, at en anmodning om berigtigelse eller tilbagekaldelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument skal udformes som anført i Bilag VI til forordningen. Formularen skal indgives til Sheriff Clerk for Sheriff Court. Court of Session-anmodninger behandles på samme måde som begæringer og bør indgives til sekretariatet for Court of Session.

Formularer og regler findes også på webstedet for Scottish Courts and Tribunals Service via linket nedenfor:

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

I henhold til artikel 19, stk. 1, har skyldneren ret til at anmode om prøvelse af det europæiske betalingspåkrav, såfremt påkravet ikke er blevet forkyndt for ham, eller skyldneren har været forhindret i at gøre indsigelse mod kravet, når dette ikke skyldes fejl fra vedkommendes side.

De gældende procesregler for Sheriff Court og Court of Session i Skotland gennemfører forordningen med de nødvendige tilpasninger.

De relevante procesregler for Sheriff Court og Court of Session er opsummeret nedenfor. De udførlige regler og de relevante formularer findes på: http://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Procesregler for Sheriff Court
  • Forenklet procedure

Fra den 28. november 2016 skal du anvende den forenklede procedure, hvis du fremsætter et krav af en værdi på 5 000 GBP eller derunder, og som går ud på betaling, levering eller udlevering af løsøre, eller et påbud om, at en person skal gøre noget specifikt.

Prøvelse af retsafgørelsen:

Der er to former for prøvelse - tilbagekaldelse af afgørelsen og appel af den.

I henhold til artikel 13.6 kan en part anmode om tilbagekaldelse af en afgørelse ved at indgive en anmodning om tilbagekaldelse under anvendelse af formular 13B(1) for så vidt angår afgørelser, der er truffet før den 30. juli 2018, eller formular 13B(2) for afgørelser, der er truffet den 30. juli 2018 eller senere, med angivelse af en begrundelse for, hvorfor den berørte mener, at afgørelsen skal tilbagekaldes. Parten skal også udfylde en svarformular (formular 4A) og sende den til retten sammen med formular 13B.

Ifølge regel 16.2 kan en part indgive en appel til Sheriff Appeal Court ved at fremsende formular 16A til retten inden for en frist på 4 uger fra datoen for meddelelse af afgørelsen, idet det præciseres, hvilke retlige spørgsmål retten skal tages stilling til.

De udførlige regler findes i afsnittet for Sheriff Courts på:

Scot Courts

i henhold til Sederunt-loven om den forenklede procedure.  Formularerne findes i afsnittet umiddelbart derunder.

Småkrav

Reglerne for småkrav fra 2002 (Small Claims Rules 2002) fastlægger proceduren for søgsmål, hvor kravets værdi er på 3 000 GBP og derunder. (Fra den 28. november 2016 skal du anvende den forenklede procedure, hvis du fremsætter et krav af en værdi på 5 000 GBP eller derunder, og som går ud på betaling, levering eller udlevering af løsøre, eller et påbud om, at en person skal gøre noget specifikt, jf. ovenfor).

Prøvelse af retsafgørelsen:

Der findes tre former for prøvelse: tilbagekaldelse af afgørelse, appel og anmodninger om ændringer af samme krav.

I henhold til Rule 21.10 kan en part anmode om at få en afgørelse ændret, afvist eller ophævet eller om at få fuldbyrdelsen af den pågældende afgørelse suspenderet ved at indgive en anmodning herom med en kort begrundelse for anmodningen.

I henhold til Rule 22.1 kan en part anmode om tilbagekaldelse af en afgørelse ved sammen med anmodningen at indgive Form 20, hvori parten begrunder sin udeblivelse og angiver sit forsvar.

I henhold til Rule 23.1 kan en part indgive appel til retsformanden ved at indgive en Form 21 senest 14 dage efter den endelige afgørelse med anmodning om en specifik sag og med angivelse af det retlige grundlag for appellen.

I henhold til Rule 23.4 indgives en anmodning om tilladelse til appel af en afgørelse om en anmodning om tid til afbetaling eller kendelser med tilknytning dertil ved brug af Form 22, og i anmodningen angives det retlige grundlag for appellen. Hvis tilladelse til appel gives, skal appellen indgives ved brug af Form 23 og fremsendes af appellanten til de øvrige parter senest 14 dage efter afgørelsen om tilladelse til appel.

De udførlige regler findes i afsnittet for Sheriff Courts på webstedet for Scottish Courts and Tribunals Service: Reglerne for småkrav og de relevante formularer kan findes på Small Claim Forms

Summariske søgsmål

Reglerne for summariske søgsmål fra 2002 (Summary Cause Rules 2002) fastlægger proceduren for søgsmål, hvor kravets værdi ligger fra 3 000-5 000 GBP. (Fra den 28. november 2016 skal du anvende den forenklede procedure, hvis du fremsætter et krav af en værdi på 5 000 GBP eller derunder, og som går ud på betaling, levering eller udlevering af løsøre, eller et påbud om, at en person skal gøre noget specifikt, jf. ovenfor).

Prøvelse af retsafgørelsen:

Der findes tre former for prøvelse: tilbagekaldelse af afgørelse, appel og anmodninger om ændringer af samme krav. Der findes desuden specifikke bestemmelser vedrørende appeller om tid til afbetaling.

I henhold til Rule 24.1 kan en part anmode om tilbagekaldelse af en afgørelse ved at indgive Form 30, hvori parten begrunder sin udeblivelse og angiver sit forsvar.

I henhold til Rule 25.1 kan en part indgive appel til retsformanden ved at indgive en Form 31 senest 14 dage efter den endelige afgørelse med anmodning om en specifik sag og med angivelse af det retlige grundlag for appellen.

I henhold til Rule 25.4 indgives en anmodning om tilladelse til appel af en afgørelse om en anmodning om tid til afbetaling eller kendelser med tilknytning dertil ved brug af Form 32, og i anmodningen angives det retlige grundlag for appellen. Hvis tilladelse til appel gives, skal appellen indgives ved brug af Form 33 og fremsendes af appellanten til de øvrige parter senest 14 dage efter afgørelsen om tilladelse til appel.

De udførlige regler findes i afsnittet for Sheriff Courts på webstedet for Scottish Courts and Tribunals Service:  Reglerne om summariske søgsmål og formularerne på: Formularer til brug for summariske søgsmål.

Almindelige søgsmål

Reglerne for almindelige søgsmål (Ordinary Cause Rules 1993) fastlægger proceduren for søgsmål, hvor kravets værdi overstiger 5 000 GBP.

Prøvelse af retsafgørelsen:

Der findes to muligheder for at indgive appel til Sheriff Principal eller Court of Session samt Reponing-proceduren.

I henhold til Rule 8.1 kan en sagsøgt anmode om tilbagekaldelse af en afgørelse uden at give fremmøde ved at indgive en "reponing note", hvori sagsøgte begrunder sin udeblivelse og angiver sit forsvar. Der kræves ikke en specifik formular til en sådan anmodning, men den indgives sædvanligvis i form af et åbningsskrift (Form G1). Hvis anmodningen imødekommes, fortsætter sagen, som hvis sagsøgte havde meddelt sin hensigt om at forsvare sig.

I henhold til Rule 31.3 kan en appel til Court of Session indgives skriftligt som en del af den primære kontaktpersons sagsakter eller som en særskilt sagsakt. Appellen indgives til justitssekretæren. I henhold til Rule 31.4 kan en appel til Sheriff Principal indgives i form af en appel på Form A1. De fastsatte tidsfrister er anført i Rule 31.1 og 31.2.

De udførlige regler findes i afsnittet for Sheriff Courts på webstedet for Scottish Courts and Tribunals Service: Regler for almindelige søgsmål.

  • Reglerne om Court of Session 1994

Prøvelse af retsafgørelsen:

I henhold til Rule 19.2 kan en sagsøgt anmode om tilbagekaldelse af afgørelsen og samtidig indgive sit forsvar i sagen. Sagen fortsætter, som om forsvaret var indgivet rettidigt.

De udførlige regler findes i afsnittet for Court of Session på webstedet for Scottish Courts and Tribunals Service: Reglerne om Court of Session.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Attester, der fremsendes til Skotland, skal være på engelsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Når autentiske instrumenter er registreret med henblik på arkivering og fuldbyrdelse i Books of Council and Session, udsteder registerføreren (Keeper of the Registers) certifikatet.

Kontaktoplysningerne for Keeper of the Records er:

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Tlf.: +44 845 607 0161

E-mail: customer.services@ros.gov.uk

Når instrumentet er registreret med henblik på arkivering og fuldbyrdelse hos Sheriff Court, udsteder justitssekretærerne attesten. I henhold til Rule 5 i Sheriff Court European Enforcement Rules skal en anmodning om attestering på grundlag af forordningens artikel 25, stk. 1, være ledsaget af en tro og love-erklæring. Der kan findes nærmere oplysninger om Sheriff Courts ved at søge i Courts and Tribunals Locations-afsnittet på SCT-webstedet under "Court Locations".

Sidste opdatering: 27/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.