Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

I henhold til afdeling 21 i lov nr. 160/2015 (den civile retsplejelov (Civilný sporový poriadok)) er den ret, der har kompetence til at foretage ændringer i og tilbagekalde attester, den ret, der traf afgørelsen eller afsagde dommen, eller, i tilfælde af retsafgørelser eller forlig, den ret, der traf afgørelsen, eller hvor forliget blev godkendt eller indgået.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

I henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), i forordningen har de slovakiske domstole beføjelse til at prøve afgørelser i henhold til retsplejelovens §§ 355-457. I henhold til artikel 19, stk. 1, litra b), i forordningen prøver domstolene afgørelser i henhold til retsplejelovens § 122 (undtagelse fra reglerne om udløb efter periodens udløb).

§§ 355-457 regulerer individuelle appelprocedurer (appel, genoptagelse af sager og ekstraordinær appel). Individuelle bestemmelser regulerer vilkårene for, om appeller kan antages, hvilke oplysninger der skal indeholdes i de appeller, der indgives, hvilke foranstaltninger der skal træffes af domstolene og domstolenes beslutningsprocedurer i appelsager.

De individuelle bestemmelser i retsplejeloven kan findes på Slov-lex.sk

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Det sprog, der accepteres i henhold til artikel 20, stk. 2, litra c), i forordningen, er slovakisk (i Den Slovakiske Republik).

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

I henhold til retsplejelovens § 21, stk. 2, har den regionale domstol (krajský súd) med kompetence til at legalisere retslige dokumenter i overensstemmelse med § 62 i lov nr. 97/1963 om international privatret og procesregler, med senere ændringer, kompetence til at udstede, ændre eller tilbagekalde beviser i henhold til særlovgivning vedrørende officielt bekræftede dokumenter.

Den regionale domstol har kompetence til at legalisere retslige dokumenter eller afgive apostillepåtegning, hvis de pågældende dokumenter er udstedt af distriktsdomstole, notarer eller fogeder med kontor i den regionale domstols retskreds, hvis dokumenternes ægthed er bekræftet, eller ægtheden af dokumentets underskrift er bekræftet, og hvis dokumenterne er oversættelser foretaget af statsautoriserede translatører eller rapporter, der er udfærdiget af eksperter.

Lov nr. 97/1963 kan findes på Slov-lex.sk

Sidste opdatering: 09/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.