Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovenien

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Procedurer for berigtigelse, jf. artikel 10, stk. 2:

  • I Slovenien skal en anmodning om berigtigelse stiles til den myndighed, der udstedte attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, jf. artikel 42, stk. 1, litra c), i lov om håndhævelse og sikring af fordringer.

Procedurer for tilbagekaldelse, jf. artikel 10, stk. 2:

  • Proceduren for annullation i henhold til artikel 42, stk. 2, litra c), i lov om fuldbyrdelse og inddrivelse af fordringer (den domstol eller myndighed, der udstedte attesten, har kompetence til at annullere den) og samme lovs artikel 40, stk. 3, litra c), (ved procedurer for annullation af en baseret på et officielt bekræftet dokument i forbindelse med en beslutning om fuldbyrdelse ligger den stedlige kompetence hos den domstol, der har den stedlige kompetence til at træffe afgørelse om tvangsfuldbyrdelsesskridt).

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Genoptagelse af proceduren efter retsplejelovens artikel 394-405.

Restitutio in integrum i henhold til retsplejelovens artikel 166-120.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Det officielle sprog er slovensk samt de to nationale, officielle mindretalssprog, der anvendes af domstolene i områder beboet af de pågældende nationale mindretal (retsplejelovens artikel 6 og 104, sammenholdt med artikel 15 i lov om fuldbyrdelse og inddrivelse af fordringer). De nationale mindretalssprog er italiensk og ungarsk.

Områder med blandede befolkningsgrupper er defineret i lov om etablering af kommuner ("ZUODNO"; Uradni list RS (Republikken Sloveniens statstidende), nr. 108/06 - officiel konsolideret tekst og 9/11). I artikel 5 i ZUODNO fastslås følgende: “Områder med blandende befolkningsgrupper inden for rammerne af denne lov er de områder, der er defineret som sådan ved relevante bestemmelser i kommunerne Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola og Piran.”

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Notarer.

En liste over notarer kan ses på http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Sidste opdatering: 26/10/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.