Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Spanien

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Proceduren for berigtigelse af fejl i attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, jf. artikel 10, stk. 1, litra a), i Forordning (EF) nr. 805/2004, fastsættes i de tre første afsnit af artikel 267 i Organisk lov 6/1985 af 1. juli 1985 om domstolsordningen (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Proceduren for tilbagekaldelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, jf. artikel 10, stk. 1, litra b), i Forordning (EF) nr. 805/2004, gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne for appelsager (recurso de reposición) fastsat i Lov 1/2000 af 7. januar 2000 om civilretspleje (Ley de Enjuiciamiento Civil).

Hvad angår attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for officielt bekræftede dokumenter, er det den notar, der er ansvarlig for dossieret, som har ansvaret for at tjekke, om der er materielle fejl, eller om noget krav i forbindelse med udstedelsen af beviserne ikke er opfyldt og at sende en anmodning om berigtigelse på grund af materielle fejl eller en anmodning om tilbagekaldelse i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i Forordning (EF) nr. 805/2004.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Retslig prøvelse i særlige tilfælde, jf. artikel 19 i Forordning (EF) nr. 805/2004, kan gennemføres ved omstødelse af en endelig afgørelse efter anmodning fra den udeblevne part (artikel 501 i Law 1/2000 of 7 January 2000 on civil procedure).

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

I henhold til artikel 20, stk. 2, litra c), accepteres spansk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Det er notaren eller hans befuldmægtigede eller stedfortræder i forbindelse med dette dossier, der har ansvaret for at udstede beviset, som er fastsat i artikel 25, stk. 1, og bilag III til forordning (EF) nr. 805/2004.

Sidste opdatering: 26/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.