Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Attester kan berigtiges i overensstemmelse med § 14 i loven (2014:912) om fastsættelse af supplerende bestemmelser om retternes kompetence og anerkendelse og international fuldbyrdelse af visse retsafgørelser (artikel 10, stk. 1, litra a, i forordningen om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument).

"§ 14 i loven (2014:912) om fastsættelse af supplerende bestemmelser om retternes kompetence og anerkendelse og international fuldbyrdelse af visse retsafgørelser

Hvis en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument som følge af en skrivefejl eller lignende ikke svarer til den dom, det officielle dokument eller den afgørelse, der ligger til grund herfor, berigtiges attesten af den ret eller den myndighed, der har udstedt den. Beslutninger vedrørende berigtigelse kan ikke appelleres."

Attester kan tilbagekaldes i overensstemmelse med § 15 i loven (2014:912) om fastsættelse af supplerende bestemmelser om retternes kompetence og anerkendelse og international fuldbyrdelse af visse retsafgørelser (artikel 10, stk. 1, litra b, i forordningen om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument).

"§ 15 i loven (2014:912) om fastsættelse af supplerende bestemmelser om retternes kompetence og anerkendelse og international fuldbyrdelse af visse retsafgørelser

Hvis en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument er blevet udstedt i strid med bestemmelserne i forordningen om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument, tilbagekaldes attesten af den ret eller den myndighed, der har udstedt den.

Hvis attesten tilbagekaldes, skal parterne have mulighed for at fremføre deres synspunkter, medmindre dette er unødvendigt.

Beslutninger vedrørende tilbagekaldelse kan ikke appelleres."

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Der kan anmodes om prøvelse ved anke (överklagande) i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 50, § 1 (rättegångsbalken), ved begæring om genoptagelse af sagen (återvinning) i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 44, § 9, ved begæring om genoptagelse af sagen (återvinning) i overensstemmelse med § 52 i loven (1990:746) om betalingspåbud og fogedbistand, ved begæring om forlængelse af en overskredet frist (återställande av försutten tid) i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 58, § 11, eller ved en klage over en grov procedurefejl (klagan över domvilla) i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 59, § 1 (artikel 19 i forordningen om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument).

"Kapitel 50, § 1, i retsplejeloven

En part, der ønsker at anke en dom afsagt af en distriktsdomstol (tingsrät) i en civilretlig sag, skal gøre dette skriftligt. Ankeformularen skal indleveres til tingsrätten. Den skal være retten i hænde senest tre uger efter afsigelsen af dommen.

Retsplejelovens kapitel 44, § 9

En part, mod hvem der er afsagt en udeblivelsesdom, kan inden for en frist på en måned fra datoen for dommens forkyndelse for den pågældende part begære sagen genoptaget ved den ret, hvor sagen blev anlagt. Hvis der ikke begæres genoptagelse af sagen, er dommen endelig i det omfang, den går den udeblevne imod.

En begæring om genoptagelse af sagen skal indgives skriftligt. Hvis udeblivelsesdommen er blevet afsagt under sagens forberedelse, bør begæringen indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at afslutte vedkommendes forberedelse af sagen.

Retsplejelovens kapitel 58, § 11

Hvis en part har overskredet den gældende frist for at anke en dom eller en afgørelse eller for at begære en sag genoptaget, men havde en lovlig grund hertil, kan fristen forlænges efter begæring herom fra den pågældende part.

Retsplejelovens kapitel 59, § 1

En dom, der har fået retskraft (res judicata), ophæves som følge af alvorlige procedurefejl på begæring af den, hvis rettigheder dommen vedrører:

1. hvis sagen er blevet behandlet på trods af, at der forelå en proceduremæssig hindring, som en højere ret skulle have taget stilling til

2. hvis der er givet dom mod en part, som ikke på korrekt måde er blevet indkaldt til retsmødet, og som ikke har givet møde i retten, eller hvis dommen indskrænker rettighederne for en person, som ikke var part i sagen

3. hvis dommen er så uklar eller ufuldstændig, at det ikke heraf fremgår, hvad retten har dømt, eller

4. hvis der under behandlingen er forekommet en anden alvorlig procedurefejl, som må formodes at have påvirket sagens udfald.

En klage over en procedurefejl som omhandlet i nr. 4, der støttes på omstændigheder, som ikke tidligere i sagen er blevet påberåbt, skal afvises, medmindre klageren kan godtgøre, at han under sagens behandling var forhindret i at påberåbe sig den pågældende omstændighed, eller at han havde en anden gyldig grund til ikke at gøre det.

§ 52 i loven (1990:746) om betalingspåbud og fogedbistand

Hvis sagsøgte er utilfreds med dommen i en sag vedrørende betalingspåbud eller almindelig fogedbistand, kan han begære sagen genoptaget."

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

I forbindelse med udfyldelsen af attesten accepteres følgende sprog: svensk og engelsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Hvis et svensk socialnævn (Socialnämnd) har udstedt et officielt bekræftet dokument, kan det også attestere det pågældende dokument som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument.

Sidste opdatering: 30/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.