Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Αυστρία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

— Στην περίπτωση των δικαστικών αποφάσεων και συμβιβασμών, καθώς στην περίπτωση των συμφωνιών που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 4 σημείο 3 στοιχείο β): πρέπει να υποβληθεί αίτηση ανάκλησης ή διόρθωσης του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου στο δικαστήριο ή τη διοικητική αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου [άρθρο 419 παράγραφοι 1 και 2 του κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης (Exekutionsordnung)].

— Στην περίπτωση των εκτελεστών συμβολαιογραφικών πράξεων: πρέπει να υποβληθεί αίτηση διόρθωσης στον συμβολαιογράφο που συνέταξε τη συμβολαιογραφική πράξη ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, στον αρμόδιο κατά τα άρθρα 119, 146 και 149 του αυστριακού κώδικα συμβολαιογράφων (Notariatsordnung) για την αναπλήρωσή του λειτουργό. Για την ανάκληση του πιστοποιητικού που εξέδωσε ο συμβολαιογράφος, αρμόδιο είναι το δικαστήριο που είναι, κατά τους σχετικούς δικονομικούς κανόνες, αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών ως προς την εκτελεστότητα συμβολαιογραφικών πράξεων (άρθρο 419 παράγραφος 3 του κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης).

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

— Στην περίπτωση προσήκουσας επίδοσης ή κοινοποίησης: αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση για την εξαφάνιση των αποτελεσμάτων της μη τήρησης της προθεσμίας για την αμφισβήτηση της αξίωσης ή της ερημοδικίας.

— Στην περίπτωση ελαττωματικής επίδοσης ή κοινοποίησης: αίτηση νέας επίδοσης ή κοινοποίησης της απόφασης [εφόσον πρόκειται για απόφαση που εκδίδεται βάσει διαδικασίας που εξαντλείται σε ένα στάδιο, όπως η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής και η διαδικασία έκδοσης εντολής πληρωμής συναλλαγματικής (Wechselzahlungsauftrag)], έφεση κατά της απόφασης (σε περίπτωση οριστικής απόφασης που εκδόθηκε ερήμην), ανακοπή (Rekurs) κατά της απόφασης [σε περίπτωση διάταξης (Beschluss) που εκδόθηκε ερήμην].

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

Γερμανική.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

— Στην περίπτωση των συμφωνιών που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 4 σημείο 3 στοιχείο β): η διοικητική αρχή ενώπιον της οποίας συνάφθηκε η συμφωνία.

— Στην περίπτωση των εκτελεστών συμβολαιογραφικών πράξεων: ο συμβολαιογράφος που συνέταξε τη συμβολαιογραφική πράξη ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο αρμόδιος κατά τα άρθρα 119, 146 και 149 του αυστριακού κώδικα συμβολαιογράφων (Notariatsordnung) για την αναπλήρωσή του λειτουργός. Τα στοιχεία όλων των συμβολαιογράφων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του αυστριακού συμβολαιογραφικού συλλόγου, στη διεύθυνση http://www.notar.at/.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.