Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βουλγαρία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Αφού εξετάσει την υπόθεση, το πρωτοδικείο μπορεί να διορθώσει ή να ανακαλέσει το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενη αξίωση άρθρο 619, παράγραφος 4, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση της σχετικής δικαστικής απόφασης από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού. Το δικαστήριο εξετάζει την αίτηση σύμφωνα με το σύμφωνα με το κεφάλαιο 24 (Ακύρωση οριστικών δικαστικών αποφάσεων) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Η Βουλγαρική Δημοκρατία ορίζει τη βουλγαρική γλώσσα.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Αρμόδια αρχή είναι το δικαστήριο που είναι κατά τόπον αρμόδιο στην περιοχή που εκδόθηκε το δημόσιο έγγραφο (άρθρο 619 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.