Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κύπρος

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Οι διαδικασίες για διόρθωση είναι οι ίδιες που αναφέρονται στους θεσμούς πολιτικής δικονομίας. Το πιστοποιητικό Ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου μπορεί να διορθωθεί εάν υπάρχει τυπικό σφάλμα ή απόκλιση μεταξύ της απόφασης και του πιστοποιητικοί

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Οποιαδήποτε διαδικασία για επανεξέταση της απόφασης μπορεί να καταχωρηθεί σύμφωνα με τους θεσμούς πολιτικής δικονομίας και σύμφωνα με τη διαταγή 48 όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτές και να επιδίδονται στα ενδιαφερόμενα μέρη τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν την ημερομηνία εκδίκασης της αίτησης. Για την υποβολή της αίτησης δύναται να χρησιμοποιηθεί το έντυπο του Παρατήματος VI του Κανονισμού.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Ελληνική και Αγγλική

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Δεν εφαρμόζεται. Στο κυπριάκο νομικό σύστημα δεν υπάρχει δημόσια έγγραφα τα οποία υπάγονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.