Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Αγγλία και Ουαλία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Ο κανονισμός εφαρμόζεται μέσω των δικονομικών κανόνων για την Αγγλία και την Ουαλία, που θεσπίζονται βάσει του Civil Procedure Act 1997 (νόμος του 1997 για την πολιτική δικονομία). Οι εν λόγω δικονομικοί κανόνες είναι γνωστοί ως Civil Procedure Rules (CPR) (κανόνες πολιτικής δικονομίας) και θεσπίζονται με νομοθετική πράξη.

Το Part 74.27 των Civil Procedure Rules (μέρος 74.27 των κανόνων πολιτικής δικονομίας) και η συνοδευτική του οδηγία πρακτικής εφαρμογής, η Practice Direction 74B (οδηγία πρακτικής εφαρμογής 74Β) περιέχουν διατάξεις για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο στην Αγγλία και την Ουαλία, συμπεριλαμβανομένων και διατάξεων για τις διαδικασίες διόρθωσης και ανάκλησης.

Το άρθρο 10 προβλέπει το δικαίωμα να υποβληθεί σε δικαστήριο αίτηση για διόρθωση πιστοποιητικού (αν υπάρχει απόκλιση μεταξύ της απόφασης και του πιστοποιητικού) ή για ανάκλησή του [αν υπάρχει απόκλιση σε σχέση με τον κανονισμό (δηλαδή αν το πιστοποιητικό χορηγήθηκε εσφαλμένα, κατά παράβαση των απαιτήσεων που καθορίζονται στον κανονισμό)]. Η ισχύουσα διαδικασία για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών προβλέπεται στο μέρος 23 των ΚΠΔ (CPR Part 23), που περιέχει τους κανόνες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στο δικαστήριο. Αίτηση βάσει του άρθρου 10 υποβάλλεται στο δικαστήριο που εξέδωσε τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με τη διαδικασία του μέρους 23 των ΚΠΔ.

Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο αίτησης γνωστό ως έντυπο (*) N244. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τη διαταγή την οποία ζητά ο αιτών (δηλαδή διαταγή διόρθωσης ή ανάκλησης) και τον λόγο για τον οποίο ζητά τη διαταγή (για παράδειγμα, επειδή υπάρχει απόκλιση στο πιστοποιητικό).

(*) Το ΗΒ επιβεβαιώνει ότι θα χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα του κανονισμού. Στα παραρτήματα I έως V του κανονισμού παρατίθενται τα τυποποιημένα έντυπα βάσει των οποίων εκδίδονται τα πιστοποιητικά από το δικαστήριο. Οι πιστωτές χρησιμοποιούν τα σχετικά δικαστικά έντυπα του Ηνωμένου Βασιλείου για να υποβάλουν τις αντίστοιχες αιτήσεις, το δε πιστοποιητικό εκδίδεται με τη μορφή που προβλέπεται στον κανονισμό. Προβλέπεται ότι αίτηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 μπορεί να υποβληθεί με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου αίτησης του Ηνωμένου Βασιλείου ή του εντύπου του παραρτήματος VI του κανονισμού.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Ο κανονισμός εφαρμόζεται μέσω των δικονομικών κανόνων για την Αγγλία και την Ουαλία, που θεσπίζονται βάσει του Civil Procedure Act 1997 (νόμος του 1997 για την πολιτική δικονομία). Οι εν λόγω δικονομικοί κανόνες είναι γνωστοί ως Civil Procedure Rules (CPR) (κανόνες πολιτικής δικονομίας) και θεσπίζονται με νομοθετική πράξη.

Το άρθρο 19 παράγραφος 1 ορίζει ότι ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης αν το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο δεν έφθασε σ’ αυτόν ή αν αυτός δεν είχε τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην αξίωση για λόγους που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα.

Το μέρος 13 των ΚΠΔ επιτρέπει στον οφειλέτη να ζητήσει επανεξέταση της απόφασης στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19. Ορίζει τη διαδικασία υποβολής αίτησης για ακύρωση ή τροποποίηση απόφασης που εκδόθηκε ερήμην. Ερήμην απόφαση μπορεί να εκδοθεί αν ο οφειλέτης δεν υποβάλει αποδεικτικό επίδοσης ή κοινοποίησης και/ή υπόμνημα άμυνας. Το μέρος 13 των ΚΠΔ επιτρέπει στον οφειλέτη να ζητήσει επανεξέταση της απόφασης στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19. Ορίζει τη διαδικασία υποβολής αίτησης για ακύρωση ή τροποποίηση απόφασης που εκδόθηκε ερήμην.

Δεν προβλέπονται έντυπα για την υποβολή αίτησης για ακύρωση ή τροποποίηση απόφασης που εκδόθηκε ερήμην. Κατά κανόνα, ο αιτών υποβάλλει την αίτηση χρησιμοποιώντας το έντυπο N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Ο αιτών πρέπει να διευκρινίσει τη διαταγή που ζητά και τους λόγους για τους οποίους πρέπει να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί η απόφαση (για παράδειγμα, επειδή η επίδοση ή κοινοποίηση δεν διενεργήθηκε εγκαίρως ώστε να είναι σε θέση να προετοιμάσει την υπεράσπισή του). Η ακροαματική διαδικασία για την εξέταση της αίτησης συνεπάγεται επανεξέταση της εν λόγω απόφασης.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Τα πιστοποιητικά που αποστέλλονται στην Αγγλία και την Ουαλία γίνονται δεκτά στην αγγλική γλώσσα.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Ενώ τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη είναι εκτελεστά στη Αγγλία και την Ουαλία, η Αγγλία και η Ουαλία δεν εκδίδουν τέτοιου είδους έγγραφα. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να οριστεί αρχή για την πιστοποίησή τους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.