Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Εσθονία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Στην Εσθονία είναι δυνατόν να υποβληθεί αίτηση διόρθωσης ή ανάκλησης πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 447 και 6191 (3) και (4) του κώδικας πολιτικής δικονομίας.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Στην Εσθονία, στις καταστάσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, μια αίτηση μπορεί να υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 415 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Για την εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού, η Εσθονία δέχεται τα πιστοποιητικά στην αγγλική ή στην εσθονική γλώσσα καθώς και τις μεταφράσεις των πιστοποιητικών σε αυτές τις γλώσσες.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 25 είναι το επαρχιακό δικαστήριο Harju (Harju maakohus).

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.