Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Φινλανδία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Η διαδικασία διόρθωσης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Ο νόμος 825/2005 περί ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις (laissa riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta) προβλέπει τη διαδικασία διόρθωσης ως εξής:

Διόρθωση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου (άρθρο 2)

Αν υπήρξε σφάλμα κατά την καταχώριση των στοιχείων δικαστικής απόφασης, δικαστικού συμβιβασμού ή δημόσιου εγγράφου στο πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό, το δικαστήριο που εξέδωσε το πιστοποιητικό ή άλλη αρμόδια αρχή θα πρέπει, κατόπιν σχετικής αίτησης, να διορθώσει το σφάλμα.

Αίτηση διόρθωσης μπορεί να υποβληθεί με χρήση του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα VI του κανονισμού. Η διόρθωση γίνεται, αν αυτό είναι δυνατόν, στο αρχικό πιστοποιητικό. Αν δεν είναι δυνατή η διόρθωση του αρχικού πιστοποιητικού, πρέπει να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό. Οι διάδικοι που ζήτησαν αντίγραφο του πιστοποιητικού πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να ενημερωθούν για τη διόρθωση. Αν η υπόθεση βρίσκεται σε ανώτερο βαθμό δικαιοδοσίας, η διόρθωση πρέπει να κοινοποιηθεί στο δικαστήριο που εκδικάζει το ένδικο μέσο.

Η διαδικασία ανάκλησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Ο νόμος για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις προβλέπει τη διαδικασία ανάκλησης ως εξής:

Ανάκληση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου (άρθρο 3)

Αν το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, βάσει δικαστικής απόφασης, δικαστικού συμβιβασμού ή δημόσιου εγγράφου, έχει εκδοθεί κατά σαφή παράβαση των απαιτήσεων του κανονισμού, το δικαστήριο που εξέδωσε το πιστοποιητικό ή άλλη αρμόδια αρχή θα πρέπει, κατόπιν σχετικής αίτησης, να ανακαλέσει το πιστοποιητικό.

Η ανάκληση μπορεί να ζητηθεί μέσω του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα VI του κανονισμού. Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να επικαλεστούν ό,τι κρίνουν σκόπιμο, εκτός αν αυτό είναι προδήλως περιττό.

Η ανάκληση θα πρέπει να αναφέρεται, αν αυτό είναι δυνατόν, στο αρχικό πιστοποιητικό. Η ανάκληση κοινοποιείται, στο μέτρο του δυνατού, σε όλους τους διαδίκους που έχουν ζητήσει αντίγραφο του πιστοποιητικού. Αν η υπόθεση βρίσκεται σε ανώτερο βαθμό δικαιοδοσίας, η ανάκληση πρέπει να κοινοποιηθεί στο δικαστήριο που εκδικάζει το ένδικο μέσο.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, οι ελάχιστες απαιτήσεις του κεφαλαίου III του κανονισμού είναι εφαρμοστέες για τις δικαστικές αποφάσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και βασίστηκαν σε ερημοδικία του εναγομένου. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2, οι διατάξεις του κεφαλαίου III είναι επίσης εφαρμοστέες για τις ερήμην δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Οσάκις έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση με ερημοδικία υπό συνθήκες που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), ο οφειλέτης πρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση της δικαστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1, για να μπορεί αυτή να πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος. Στη Φινλανδία, η παθητική στάση του οφειλέτη στο Περιφερειακό Δικαστήριο (käräjäoikeus) συνεπάγεται την έκδοση απόφασης με ερημοδικία. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κεφαλαίου 12 του κώδικα πολιτικής δικονομίας της Φινλανδίας, ο οφειλέτης έχει την ευχέρεια να ζητήσει την επανεκδίκαση της υπόθεσης εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε με επαληθεύσιμο τρόπο για την έκδοση της απόφασης.

Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης δεν έχει σημασία το κατά πόσον ο οφειλέτης γνώριζε πράγματι την έκδοση της δικαστικής απόφασης με ερημοδικία. Η προθεσμία των τριάντα ημερών αρχίζει να τρέχει μόνο από την επίδοση ή κοινοποίηση στον οφειλέτη της ερήμην δικαστικής απόφασης. Επομένως, η υπόψη ρύθμιση είναι ευρύτερη από την ελάχιστη απαίτηση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 19. Επιπλέον, τα έκτακτα ένδικα μέσα σύμφωνα με το κεφάλαιο 31 του κώδικα πολιτικής δικονομίας μπορούν να ασκηθούν κατά δικαστικών αποφάσεων οι οποίες έχουν εκδοθεί με ερημοδικία. Τούτο ισχύει, επί παραδείγματι, για την ανακοπή βάσει του άρθρου 1 ένεκα διαδικαστικού σφάλματος και για την αίτηση ακύρωσης βάσει του άρθρου 7 ένεκα ουσιαστικού σφάλματος. Εξάλλου, διαθέσιμο είναι επίσης το προβλεπόμενο στο άρθρο 17 του κεφαλαίου 31 ειδικό έκτακτο ένδικο μέσο της αίτησης αποκατάστασης παρελθούσας προθεσμίας.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Τα πιστοποιητικά ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου μπορούν να υποβάλλονται μεταφρασμένα στα φινλανδικά, τα σουηδικά ή τα αγγλικά.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Στη Φινλανδία, δημόσια έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) είναι οι συμφωνίες περί διατροφής οι οποίες επικυρώνονται και, συνεπώς, πιστοποιούνται από το «συμβούλιο κοινωνικής πρόνοιας» της εκάστοτε πόλης ή δήμου. Τα «συμβούλια κοινωνικής πρόνοιας» είναι επίσης αρμόδια για τη χορήγηση ευρωπαϊκών εκτελεστών τίτλων για τέτοιου είδους συμφωνίες.

Κατάλογος των πόλεων και δήμων της Φινλανδίας είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στη διεύθυνση www.oikeus.fi. Οι διευθύνσεις των πόλεων και δήμων της Φινλανδίας είναι επίσης διαθέσιμες μέσω των ιστοσελίδων της «Ένωσης των τοπικών και περιφερειακών αρχών», στη διεύθυνση www.kunnat.ne

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.