Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Γιβραλτάρ

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γιβραλτάρ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Γιβραλτάρ

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Σύμφωνα με τον κανόνα 6 του κανονισμού διαδικασίας του Supreme Court του Γιβραλτάρ, τυγχάνουν εφαρμογής στο Γιβραλτάρ οι κανόνες Πολιτικής Δικονομίας της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Το άρθρο 10 αναφέρεται στο δικαίωμα να ζητηθεί από ένα δικαστήριο η διόρθωση ενός πιστοποιητικού (εφόσον υπάρχει απόκλιση μεταξύ απόφασης και πιστοποιητικού) ή η ανάκλησή του (εφόσον χορηγήθηκε εσφαλμένα με βάση τον κανονισμό). Η ισχύουσα διαδικασία για την εξέταση των καταστάσεων αυτών προβλέπεται στο κεφάλαιο 23 των ΚΠΔ που αναφέρεται στις αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται στο δικαστήριο. Οι αιτήσεις που διατυπώνονται σύμφωνα με το άρθρο 10 πρέπει να υποβάλλονται στο δικαστήριο που εξέδωσε τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στο κεφάλαιο 23. Στο Γιβραλτάρ, οι ευρωπαϊκοί εκτελεστοί τίτλοι εκδίδονται από το Supreme Court.

Το πλήρες κείμενο του κεφαλαίου 23 διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του εντύπου υποδείγματος #_ftn1(*) αριθ. 244 (βλέπε http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Στην αίτηση πρέπει να διευκρινίζεται το αίτημα του αιτούντος (αν πρόκειται για διόρθωση ή ανάκληση) και οι σχετικοί λόγοι (π.χ. ότι το πιστοποιητικό περιέχει σφάλμα).

Η τροποποίηση των ΚΠΔ για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο παραπέμπει τον αιτούντα στο κεφάλαιο 23 και περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.#_ftnref1(*)Το Ηνωμένο Βασίλειο πιστοποιεί ότι θα χρησιμοποιούνται τα έντυπα υποδείγματα που είναι προσαρτημένα στον κανονισμό. Τα παραρτήματα I έως V περιέχουν τα έντυπα υποδείγματα μέσω των οποίων πρέπει να εκδίδονται πιστοποιητικά από το δικαστήριο. Οι ενάγοντες θα χρησιμοποιούν τα ισχύοντα έντυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων και το πιστοποιητικό θα εκδίδεται μέσω του εντύπου που προβλέπεται στον κανονισμό. Αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 μπορεί να υποβληθεί μέσω του εντύπου υποδείγματος αιτήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου ή του εντύπου υποδείγματος που περιέχεται στο παράρτημα VI του κανονισμού

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Δυνάμει του κανόνα 6 των κανόνων Πολιτικής Δικονομίας του Supreme Court του Γιβραλτάρ, οι κανόνες Πολιτικής Δικονομίας της Αγγλίας και της Ουαλίας εφαρμόζονται στο Γιβραλτάρ.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται βάσει των κανόνων Πολιτικής Δικονομίας για την Αγγλία και την Ουαλία, όπως ορίζονται στο νόμο του 1997 για την Πολιτική Δικονομία. Καλούνται Κανόνες Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ) και έχουν τη μορφή νομοθετικού διατάγματος.

Το άρθρο 19 παράγραφος 1 προβλέπει ότι ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης όταν το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε και η επίδοση ή κοινοποίηση δεν διενεργήθηκε εγκαίρως ώστε να είναι σε θέση ο οφειλέτης να προετοιμάσει την υπεράσπισή του χωρίς δική του υπαιτιότητα.

Το κεφάλαιο 13 των ΚΠΔ επιτρέπει στον οφειλέτη να ζητήσει επανεξέταση της απόφασης βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19. Ορίζει τη διαδικασία υποβολής μιας αίτησης αναίρεσης ή ανακοπής ερημοδικίας. Η ερήμην απόφαση προσβάλλεται όταν δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο για την κοινοποίηση ή την επίδοση και/ή την εκπροσώπηση.

Το πλήρες κείμενο του κεφαλαίου 13 διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Δεν προβλέπεται έντυπο υπόδειγμα για την υποβολή αίτησης αναίρεσης ή ανακοπής ερημοδικίας. Κατά κανόνα, ο αιτών χρησιμοποιεί την αίτηση του εντύπου N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Ο αιτών πρέπει να διευκρινίσει τους λόγους αναίρεσης ή ανακοπής ερημοδικίας (για παράδειγμα διότι η επίδοση ή κοινοποίηση δεν διενεργήθηκε εγκαίρως ώστε να είναι σε θέση να προετοιμάσει την υπεράσπισή του). Η ακροαματική διαδικασία για την εξέταση της αίτησης συνεπάγεται επανεξέταση της εν λόγω απόφασης.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Τα πιστοποιητικά που αποστέλλονται στο Γιβραλτάρ θα γίνονται δεκτά στην αγγλική γλώσσα.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Ενώ τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη είναι εκτελεστά στo Γιβραλτάρ, η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται να οριστεί αρχή για την επικύρωσή τους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.