Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ελλάδα

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Σε σχέση με τη διαδικασία διόρθωσης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου (άρθρο 10 του κανονισμού για τις δικαστικές αποφάσεις, το οποίο εφαρμόζεται, αναλόγως της περιπτώσεως, βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 3 και του άρθρου 25 παράγραφος 3 του κανονισμού στους δικαστικούς συμβιβασμούς και στα δημόσια έγγραφα, καθώς και, ασφαλώς, σε σχέση με το θέμα της αρμοδιότητας, είναι εφαρμοστέες οι διατάξεις του άρθρου 933 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, δεδομένου ότι το υπόψη άρθρο αναφέρεται στην άσκηση ανακοπής κατά της εγκυρότητας εκτελεστού τίτλου. Παρόλα αυτά, στην περίπτωση αυτή δεν χωρεί ένδικο μέσο κατά της διόρθωσης ή της ανάκλησης, με κατ’ αναλογία εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 και το άρθρο 25 παράγραφος 3, ισχύει ομοίως για τους δικαστικούς συμβιβασμούς και τα δημόσια έγγραφα.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Η διαδικασία που ακολουθείται για την επανεξέταση δικαστικής απόφασης που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, σε περιπτώσεις ερημοδικίας του οφειλέτη λόγω εκπρόθεσμης κλήτευσης ή ανωτέρας βίας, δηλαδή ένεκα έκτακτων περιστάσεων που δεν εξαρτώνται από τη θέλησή του, είναι η διαδικασία που εφαρμόστηκε από το δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την εκάστοτε δικαστική απόφαση. Πρόκειται, δηλαδή, για τη διαδικασία άσκησης ανακοπής ερημοδικίας με βάση τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας (άρθρο 495 και άρθρο 501 και επόμ.)

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Αιτήσεις για την πιστοποίηση δημόσιου εγγράφου, το οποίο είναι εκτελεστό σε ένα κράτος μέλος, ως ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004 γίνονται δεκτές στα ελληνικά και στα αγγλικά.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Αρχή αρμόδια για την πιστοποίηση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, δηλαδή δημόσιου εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κανονισμού, σε συνδυασμό με το άρθρο 904 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ζ) του ελληνικού κώδικα πολιτικής δικονομίας είναι, εάν πρόκειται για συμβολαιογραφική πράξη, ο συμβολαιογράφος που την εξέδωσε, ήτοι τo πρόσωπo το οποίο, κατά την ελληνική νομοθεσία, νομιμοποιούνται να χορηγήσουν τον εκτελεστό τίτλο. Στην περίπτωση των τίτλων που ο νόμος χαρακτηρίζει ως εκτελεστούς τίτλους αλλά οι οποίοι δεν εκδίδονται από δικαστήριο, αρμόδια αρχή είναι το πρόσωπο που τους εξέδωσε, όπως ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση των συμβολαιογραφικών πράξεων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/04/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.