Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Εντός του εδάφους της Ουγγαρίας οι διατάξεις που διέπουν τη διόρθωση ή την ανάκληση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου είναι οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του νόμου LIII του 1994 περί δικαστικής εκτέλεσης.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Οι διατάξεις που διέπουν την επανεξέταση της απόφασης που λειτουργεί ως βάση για την πιστοποίηση ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος είναι οι διατάξεις του κεφαλαίου VII του νόμου ΙΙΙ του 1952 περί αστικού κώδικα.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Οι γλώσσες στις οποίες μπορείτε να συμπληρώσετε το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου είναι τα αγγλικά ή τα ουγγρικά.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Η αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση ενός δημοσίου εγγράφου που εκδίδεται στην Ουγγαρία ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος είναι συνήθως το τοπικό δικαστήριο του τόπου όπου βρίσκεται η αρχή που συντάσσει το έγγραφο.

Ωστόσο, σε περίπτωση δημοσίου εγγράφου που έχει συνταχθεί από συμβολαιογράφο, δικαστικής διαταγής που έχει εκδοθεί από συμβολαιογράφο ή συμβιβασμού που έχει εγκριθεί από συμβολαιογράφο και υπέχει ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, η αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση είναι ο συμβολαιογράφος.

Μπορείτε να βρείτε τα αρμόδια δικαστήρια για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων που συντάσσονται στην Ουγγαρία ως ευρωπαϊκοί εκτελεστοί τίτλοι με το εργαλείο αναζήτησης στην κορυφή της σελίδας.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης στον κατωτέρω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τους συμβολαιογράφους που ενεργούν ως αρμόδιες αρχές.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/10/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.