Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ιταλία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Η διαδικασία που προβλέπει η ιταλική νομοθεσία για τη διόρθωση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου η οποία αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 είναι η διόρθωση ουσιώδους λάθους. Οι ισχύουσες διατάξεις είναι τα άρθρα 287 και επόμενα του ιταλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Η διαδικασία ανάκλησης του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 κατά την ιταλική νομοθεσία είναι η ανάκληση του πιστοποιητικού από τον δικαστή κεκλεισμένων των θυρών. Οι σχετικές διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας περιέχονται στα άρθρα 737 και επόμενα. Η σχετική διαδικασία κινείται με προσφυγή και ολοκληρώνεται με αιτιολογημένο διάταγμα του τριμελούς δικαστηρίου. Είναι επίσης δυνατή η διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Η διαδικασία επανεξέτασης του άρθρου 19 παράγραφος 1 συνίσταται, σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, στα τακτικά (άρθρο 323 και επόμενα του κώδικα πολιτικής δικονομίας: έφεση και αναίρεση) και στα έκτακτα ένδικα μέσα (άρθρο 395 κώδικα πολιτικής δικονομίας).

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Η γλώσσα που γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) είναι τα ιταλικά.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Η αρχή που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 είναι το δικαστήριο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.