Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικά

Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμού και τη θέσπιση της διαδικασίας διόρθωσης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, οι λετονικές αρχές σάς ενημερώνουν ότι τα μέτρα εφαρμογής του άρθρου 10 παράγραφος 2 περιλαμβάνονται στα άρθρα 543.1 και 545.1 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likums).

«Άρθρο 5431. Διόρθωση σφαλμάτων σε έγγραφα εκτέλεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) Κατόπιν αίτησης διαδίκου, δικαστήριο που έχει εκδώσει σχετική απόφαση ή διάταξη μπορεί να διορθώσει σφάλματα σε πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε πιστοποιητικό του άρθρου 41 παράγραφος 1 ή του άρθρου 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, ή σε πιστοποιητικό του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013. Δικαστήριο μπορεί επίσης να διορθώσει αυτεπαγγέλτως σφάλματα σε πιστοποιητικό του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(2) Για τις αιτήσεις διόρθωσης πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου χρησιμοποιείται το έντυπο υπόδειγμα που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(3) Οι αιτήσεις διόρθωσης σφαλμάτων εξετάζονται σε ακροαματική διαδικασία, για την οποία οι διάδικοι ενημερώνονται εκ των προτέρων. Τυχόν μη εμφάνιση των διαδίκων δεν εμποδίζει την εξέταση της υπόθεσης.

(4) Τα σφάλματα στα έγγραφα εκτέλεσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διορθώνονται με δικαστική απόφαση.

(5) Η απόφαση του δικαστηρίου για τη διόρθωση σφάλματος σε έγγραφο εκτέλεσης μπορεί να προσβληθεί με αντιρρήσεις.

«Άρθρο 5451. Ανάκληση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου και του πιστοποιητικού του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(1) Κατόπιν αίτησης διαδίκου, για την οποία χρησιμοποιείται το έντυπο υπόδειγμα που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δικαστήριο που έχει εκδώσει σχετική απόφαση ή διάταξη μπορεί να ανακαλέσει πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(11) Κατόπιν αίτησης διαδίκου ή αυτεπαγγέλτως και χρησιμοποιώντας το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δικαστήριο που έχει εκδώσει σχετική απόφαση ή διάταξη μπορεί να ανακαλέσει το πιστοποιητικό του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(2) Οι αιτήσεις ανάκλησης πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου ή πιστοποιητικού του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εξετάζονται σε ακροαματική διαδικασία, για την οποία οι διάδικοι ενημερώνονται εκ των προτέρων. Τυχόν μη εμφάνιση των διαδίκων δεν εμποδίζει την εξέταση της υπόθεσης.

(3) Η απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να προσβληθεί με αντιρρήσεις.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικά

Όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού, η Λετονία δεν έχει θεσπίσει συμπληρωματικές εθνικές διατάξεις, καθώς στη Λετονία οι εν λόγω κανόνες καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις του νόμου περί πολιτικής δικονομίας.

«Άρθρο 51. Επαναφορά δικονομικών προθεσμιών

(1) Κατόπιν αίτησης διαδίκου, το δικαστήριο επαναφέρει απολεσθείσα δικονομική προθεσμία, αν κρίνει δικαιολογημένη την απώλειά της.

(2) Όταν επαναφέρει απολεσθείσα δικονομική προθεσμία, το δικαστήριο επιτρέπει επίσης τη διενέργεια της εκπρόθεσμης διαδικαστικής πράξης.

Άρθρο 52. Παράταση δικονομικών προθεσμιών

Οι προθεσμίες που τάσσει δικαστήριο ή δικαστής μπορούν να παραταθούν κατόπιν αίτησης διαδίκου.

Άρθρο 53. Διαδικασία για την παράταση ή την επαναφορά δικονομικών προθεσμιών

(1) Η αίτηση παράτασης ή επαναφοράς απολεσθείσας προθεσμίας υποβάλλεται στο δικαστήριο του τόπου όπου έπρεπε να διενεργηθεί η εκπρόθεσμη πράξη και η αίτηση εξετάζεται με την έγγραφη διαδικασία. Πριν από την εξέταση της αίτησης με την έγγραφη διαδικασία, οι διάδικοι ενημερώνονται σχετικά και τους κοινοποιείται αντίγραφο της αίτησης παράτασης ή επαναφοράς της απολεσθείσας προθεσμίας.

(2) Η αίτηση επαναφοράς δικονομικής προθεσμίας συνοδεύεται από τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια της διαδικαστικής πράξης και περιλαμβάνει παράθεση των λόγων που δικαιολογούν την επαναφορά της προθεσμίας.

(3) Προθεσμία που έχει ταχθεί από δικαστή μπορεί να παραταθεί από δικαστή.

(4) Απόφαση δικαστηρίου ή δικαστή που απορρίπτει αίτηση παράτασης ή επαναφοράς προθεσμίας μπορεί να προσβληθεί με αντιρρήσεις.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού, η Λετονία δηλώνει ότι η γλώσσα που γίνεται δεκτή για τη λήψη και την έκδοση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου είναι η λετονική.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικά

Στη Λετονία δεν υφίστανται φορείς που να νομιμοποιούνται να καταρτίσουν δημόσια έγγραφα κατά το άρθρο 25 του κανονισμού.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.