Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λεττονία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμού και τη θέσπιση της διαδικασίας διόρθωσης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, οι λετονικές αρχές επισημαίνουν ότι τα μέτρα εφαρμογής του άρθρου 19 παράγραφος 2 έχουν ενσωματωθεί στα άρθρα 543.1 και 545.1 του λετονικού νόμου περί πολιτικής δικονομίας.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού, η Λετονία δεν έχει θεσπίσει συμπληρωματικές εθνικές διατάξεις, καθώς στη Λετονία οι εν λόγω κανόνες καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις του νόμου περί πολιτικής δικονομίας.

«Άρθρο 51. Επαναφορά δικονομικών προθεσμιών

(1) Κατόπιν αίτησης διαδίκου, το δικαστήριο επαναφέρει παρελθούσα δικονομική προθεσμία, αν κρίνει δικαιολογημένη την παρέλευσή της.

(2) Όταν επαναφέρει παρελθούσα δικονομική προθεσμία, το δικαστήριο επιτρέπει επίσης τη διενέργεια της εκπρόθεσμης διαδικαστικής πράξης.

Άρθρο 52. Παράταση δικονομικών προθεσμιών

Οι προθεσμίες που τάσσει δικαστήριο ή δικαστής μπορούν να παραταθούν κατόπιν αίτησης διαδίκου.

Άρθρο 53 Διαδικασία για την παράταση ή την επαναφορά δικονομικών προθεσμιών

(1) Η αίτηση παράτασης ή επαναφοράς παρελθούσας προθεσμίας υποβάλλεται στο δικαστήριο του τόπου όπου έπρεπε να διενεργηθεί η εκπρόθεσμη πράξη και η αίτηση εξετάζεται με την έγγραφη διαδικασία. Πριν από την εξέταση της αίτησης με την έγγραφη διαδικασία, οι διάδικοι ενημερώνονται σχετικά και τους κοινοποιείται αντίγραφο της αίτησης παράτασης ή επαναφοράς της παρελθούσας προθεσμίας.

(2) Η αίτηση επαναφοράς δικονομικής προθεσμίας συνοδεύεται από τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια της διαδικαστικής πράξης και περιλαμβάνει παράθεση των λόγων που δικαιολογούν την επαναφορά της προθεσμίας.

(3) Προθεσμία που έχει ταχθεί από δικαστή μπορεί να παραταθεί από δικαστή.

(4) Απόφαση δικαστηρίου ή δικαστή που απορρίπτει αίτηση παράτασης ή επαναφοράς προθεσμίας μπορεί να προσβληθεί με αντιρρήσεις.»

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού, η Λετονία δηλώνει ότι η γλώσσα που γίνεται δεκτή για τη λήψη και την έκδοση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου είναι η λετονική.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Άρθρο 107.11 παράγραφος 3 του νόμου περί συμβολαιογράφων:

Κατόπιν αιτήσεως του ενάγοντος, ο ορκωτός συμβολαιογράφος εκδίδει, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις (στο εξής: κανονισμός αριθ. 805/2004) και του άρθρου 25 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο (παράρτημα III του κανονισμού αριθ. 805/2004) για τις εκδοθείσες εκτελεστές συμβολαιογραφικές πράξεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.