Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λιθουανία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις (στο εξής: «ο κανονισμός»), το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας υποβάλλει πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες αποκατάστασης, τη γλώσσα και τις αρχές για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 30. Συγχρόνως, υποβάλλουμε το κείμενο του συναφούς νόμου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας με σκοπό την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, τεύχος 58 της 7ης Μαΐου 2005) (στο εξής: «ο νόμος»), καθώς επίσης τον κώδικα πολιτικής δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, τεύχος 36-1340 της 6ης Απριλίου 2002 Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, τεύχος 42 της 24ης Απριλίου 2002) (στο εξής: «ο κώδικας»).

Το δικαστήριο που εξέδωσε ένα πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου δύναται να το διορθώσει κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερόμενου μέρους (δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού, του άρθρου 5 παράγραφος 1 του νόμου και του άρθρου 648 παράγραφος 6 του κώδικα). Ένα εκδοθέν πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου το οποίο αφορά δημόσιο έγγραφο είναι δυνατό να διορθωθεί από το περιφερειακό δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου εδρεύει ο συμβολαιογράφος ο οποίος συνέταξε το πρακτικό εκτέλεσης του δημόσιου εγγράφου. Δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου για τις αιτήσεις με αντικείμενο τη διόρθωση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου.

Το δικαστήριο που εξέδωσε ένα πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου δύναται, με δικαστική διάταξη, να το ανακαλέσει (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού και στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του νόμου). Ένα εκδοθέν πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου το οποίο αφορά δημόσιο έγγραφο είναι δυνατό να ανακληθεί από το περιφερειακό δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου εδρεύει ο συμβολαιογράφος ο οποίος συνέταξε το πρακτικό εκτέλεσης του δημόσιου εγγράφου. Δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου για τις αιτήσεις με αντικείμενο την ανάκληση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου.

Το άρθρο 5 του νόμου ορίζει τα ακόλουθα:

«Άρθρο 5. Διόρθωση ή ανάκληση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου.

1. Οσάκις, εξαιτίας τυπογραφικού ή άλλου είδους λάθους, το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου διαφέρει από την οικεία δικαστική απόφαση ή το δημόσιο έγγραφο, οι διατάξεις του άρθρου 648 παράγραφος 6 του κώδικα πολιτικής δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας εφαρμόζονται κατ’ αναλογία προκειμένου για τη διόρθωση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου.

2. Το δικαστήριο που εξέδωσε ένα πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου δύναται, με δικαστική διάταξη, να ανακαλέσει ή να αρνηθεί να ανακαλέσει το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου στις περιπτώσεις που μνημονεύονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού.

3. Δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τα μέρη σε περιπτώσεις οι οποίες εμπίπτουν στο παρόν άρθρο.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι επίσης εφαρμοστέες οσάκις ζητείται από το περιφερειακό δικαστήριο του τόπου όπου εδρεύει ο συμβολαιογράφος που συνέταξε το σχετικό πρακτικό εκτέλεσης να προβεί στη διόρθωση ή την ανάκληση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου το οποίο έχει εκδοθεί με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου.»

Το άρθρο 648 παράγραφος 6 του κώδικα προβλέπει τα ακόλουθα:

«Εάν εμφιλοχωρήσει τυπογραφικό ή άλλου είδους λάθος κατά την έκδοση εγγράφου εκτέλεσης, το όργανο που το εξέδωσε προβαίνει στη διόρθωσή του κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου μέρους.»

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Υποβάλλουμε το κείμενο του συναφούς νόμου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας με σκοπό την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, τεύχος 58 της 7ης Μαΐου 2005) (στο εξής: «ο νόμος»), καθώς επίσης τον κώδικα πολιτικής δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, τεύχος 36-1340 της 6ης Απριλίου 2002 Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, τεύχος 42 της 24ης Απριλίου 2002) (στο εξής: «ο κώδικας»).

Επιτρέπεται η επανεξέταση ερήμην δικαστικής απόφασης επί τη βάσει αιτιολογημένης αίτησης του διαδίκου που απουσίαζε από την ακροαματική διαδικασία, εφόσον η αίτηση υποβληθεί εντός 20 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ερήμην δικαστικής απόφασης (η εν λόγω εικοσαήμερη προθεσμία είναι δυνατό, βάσει του άρθρου 78 του κώδικα, να παραταθεί εάν η ερημοδικία οφείλεται σε λόγους οι οποίοι κατά την κρίση του δικαστηρίου έχουν επιτακτικό χαρακτήρα). Αφού λάβει την αίτηση, το δικαστήριο την αποστέλλει, μαζί με αντίγραφα των παραρτημάτων της, στους διαδίκους και σε τρίτους και τους καθιστά γνωστό ότι οι μεν διάδικοι οφείλουν οι δε τρίτοι δύνανται να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις σχετικά εντός δεκατεσσάρων ημερών. Το δικαστήριο εξετάζει την αίτηση με βάση την έγγραφη διαδικασία εντός δεκατεσσάρων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας που ισχύει για την υποβολή παρατηρήσεων. Σε περίπτωση που, μετά από εξέταση της αίτησης, το δικαστήριο διαπιστώσει ότι ο διάδικος απουσίαζε από τη δικάσιμο για επιτακτικούς λόγους που αδυνατούσε να γνωστοποιήσει εγκαίρως στο δικαστήριο και η αίτηση κάνει λόγο για αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες για τη νομιμότητα και την εγκυρότητα της οικείας ερήμην δικαστικής απόφασης, το δικαστήριο ανακαλεί την ερήμην δικαστική απόφαση και επανεξετάζει την υπόθεση.

Οσάκις μία υπόθεση εξετάζεται σύμφωνα με τη βάσει των στοιχείων του φακέλου διαδικασία (κεφάλαιο XXII του κώδικα), το δικαστήριο έχει την ευχέρεια, εφόσον τούτο υπαγορεύεται από λόγους επιτακτικού χαρακτήρα, να παρατείνει την προθεσμία που ισχύει για την άσκηση ανακοπής από τον εναγόμενο βάσει του άρθρου 430 παράγραφος 5 του κώδικα εξάλλου, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπόθεση εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου XXIII του κώδικα (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υποθέσεων που αφορούν δικαστική διάταξη), το δικαστήριο έχει την ευχέρεια, εφόσον τούτο υπαγορεύεται από λόγους επιτακτικού χαρακτήρα, να παρατείνει την προθεσμία που ισχύει για την άσκηση ανακοπής από τον εναγόμενο με αντικείμενο αξίωση δανειστή σύμφωνα με το άρθρο 439 παράγραφος 2 του κώδικα.

Άρθρο 287 του κώδικα:

“1. Ο διάδικος που απουσίασε από δικάσιμο δικαιούται να υποβάλει αίτηση για την επανεξέταση της ερήμην δικαστικής απόφασης στο δικαστήριο που την εξέδωσε, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω απόφασης.

2. Η αίτηση αυτή πρέπει να διαλαμβάνει:

1) προσδιορισμό του δικαστηρίου που εξέδωσε την ερήμην απόφαση

2) τα στοιχεία του αιτούντα

3) περιγραφή των περιστάσεων που είχαν ως αποτέλεσμα την απουσία του αιτούντος από τη δικάσιμο, καθώς και την αδυναμία του να ενημερώσει το δικαστήριο σχετικά με τον επιτακτικό χαρακτήρα των λόγων της απουσίας μέχρι την ημερομηνία της δικασίμου, περιλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων για τις περιστάσεις αυτές

4) περιγραφή των περιστάσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη νομιμότητα και εγκυρότητα της δικαστικής απόφασης, καθώς και τα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία για τις περιστάσεις αυτές

5) διευκρίνιση του τι ζητά ο αιτών

6) κατάλογο των εγγράφων που επισυνάπτονται προς επίρρωση της αίτησης

7) την υπογραφή του αιτούντος και την ημερομηνία κατάρτισης της αίτησης.

3. Στο δικαστήριο παρέχονται επίσης τόσα αντίγραφα της αίτησης και των παραρτημάτων της όσοι είναι και οι εμπλεκόμενοι διάδικοι και τρίτοι.

4. Τυχόν σφάλματα στην αίτηση εξαλείφονται με τη διαδικασία που προβλέπεται για την εξάλειψη σφαλμάτων από αξιώσεις.

5. Οσάκις για την ίδια υπόθεση ασκούνται ένδικα μέσα και υποβάλλονται αιτήσεις για την επανεξέταση ερήμην δικαστικής απόφασης, πρώτα εξετάζονται οι αιτήσεις για την επανεξέταση της ερήμην δικαστικής απόφασης και οι τυχόν δικαστικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί σε σχέση με την οικεία δικαστική απόφαση.»

Άρθρο 430 παράγραφος 5 του κώδικα:

«Κάθε ανακοπή η οποία ασκείται μετά την εκπνοή της σχετικής εικοσαήμερης προθεσμίας ή δεν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απορρίπτεται από το δικαστήριο. Επιτρέπεται η άσκηση αυτοτελούς προσφυγής κατά διάταξης δικαστηρίου με την οποία απορρίπτεται ανακοπή. Το δικαστήριο δύναται, εφόσον του ζητηθεί, να παρατείνει την προθεσμία εάν η μη τήρηση της προθεσμίας από τον εναγόμενο οφείλεται σε λόγους επιτακτικού χαρακτήρα.»

Άρθρο 439 παράγραφος 2 του κώδικα:

Ανακοπές από πλευράς οφειλετών σε σχέση με την αξίωση δανειστή ασκούνται εγγράφως εντός 20 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η κοινοποίηση της σχετικής δικαστικής παραγγελίας επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε στον οφειλέτη. Κάθε ανακοπή πρέπει να πληροί τις γενικές απαιτήσεις που ισχύουν για το περιεχόμενο και τη μορφή των διαδικαστικών εγγράφων, με εξαίρεση την απαίτηση της παράθεσης των λόγων. Όταν, ένεκα λόγων επιτακτικού χαρακτήρα, ο οφειλέτης ασκήσει ανακοπή μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, το δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, να παρατείνει την προθεσμία άσκησης ανακοπής. Επιτρέπεται η άσκηση αυτοτελούς προσφυγής κατά διάταξης δικαστηρίου με την οποία απορρίπτεται τέτοια αίτηση του οφειλέτη.

Άρθρο 78 παράγραφος 1 του κώδικα:

«Για τα πρόσωπα που δεν συμμορφώθηκαν με προθεσμία η οποία προβλέπεται από διάταξη νόμου ή έχει ταχθεί από δικαστήριο για λόγους οι οποίοι κατά την κρίση του δικαστηρίου έχουν επιτακτικό χαρακτήρα, είναι δυνατό να γίνει δεκτή παράταση της προθεσμίας.»

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του νόμου#_ftn1[1], η γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού είναι τα λιθουανικά.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 του νόμου#_ftn2[1]:

«Ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος που προορίζεται για εκτέλεση στη Δημοκρατία της Λιθουανίας ή αντίγραφό του πρέπει να είναι μεταφρασμένος στα λιθουανικά και να εκτελεσθεί χωρίς εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του κεφαλαίου LX του κώδικα πολιτικής δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.»#_ftnref1[1] Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, τεύχος 58 της 7ης Μαΐου 2005)

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου#_ftn1[1], ως αρχές κατά την έννοια του άρθρου 25 του κανονισμού, δηλαδή ως αρχές αρμόδιες για την έκδοση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για δημόσιο έγγραφο, ενεργούν οι συμβολαιογράφοι.

Άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου#_ftn2[1]:

«Κατόπιν αιτήσεως του δανειστή, ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος σχετικά με δημόσιο έγγραφο κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται από τον συμβολαιογράφο ο οποίος συνέταξε το δημόσιο έγγραφο. Ο συμβολαιογράφος εκδίδει τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο το αργότερο εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αιτήσεως για την έκδοση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου.»
#_ftnref1[1] Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, τεύχος 58 της 7ης Μαΐου 2005)

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.