Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κάτω Χώρες

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

1.1.     Διαδικασία διόρθωσης

Διόρθωση μπορεί να ζητηθεί από το δικαστήριο που πιστοποίησε τον εκάστοτε τίτλο ως ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο, με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα VI του κανονισμού. Η σχετική διαδικασία διέπεται από το άρθρο 4 του ολλανδικού νόμου εφαρμογής πρόκειται για απλουστευμένη διαδικασία υποβολής αίτησης. Τούτο σημαίνει ότι, εκτός από τον προαναφερθέντα νόμο εφαρμογής, είναι επίσης εφαρμοστέο το άρθρο 261 και επόμενα του ολλανδικού κώδικα πολιτικής δικονομίας. Για τις διαδικασίες έφεσης και αναίρεσης είναι εφαρμοστέα το άρθρο 358 και επόμενα και το άρθρο 426 και επόμενα του ίδιου κώδικα, αντιστοίχως.

Άρθρο 4 του νόμου για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

1. Η αίτηση για τη διόρθωση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού υποβάλλεται με χρήση του εντύπου που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού στο δικαστήριο που πιστοποίησε τον εκάστοτε τίτλο ως ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο. Εν προκειμένω εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2.

2. Εάν η αίτηση για την οποία γίνεται λόγος στην πρώτη παράγραφο προέρχεται από τον δανειστή ο οποίος ζήτησε την έκδοση του τίτλου, πρέπει να συνοδεύεται, εφόσον είναι δυνατό, από το αρχικό πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου του οποίου ζητείται η διόρθωση. Ο οφειλέτης δεν κλητεύεται υποχρεωτικά. Η διόρθωση κηρύσσεται σε ημερομηνία που καθορίζει το δικαστήριο. Η εν λόγω ημερομηνία καθορίζεται στη δικαστική παραγγελία και συνοδεύεται από τη χορήγηση διορθωμένου πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Τούτο έχει ως συνέπεια την παύση της ισχύος του αρχικώς εκδοθέντος πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Τυχόν απόρριψη της αίτησης συνεπάγεται αυτοδικαίως την επιστροφή στον αιτούντα του αρχικού πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου.

3. Εάν η αίτηση για την οποία γίνεται λόγος στην πρώτη παράγραφο προέρχεται από τον οφειλέτη, το δικαστήριο παραγγέλλει τη διόρθωση μόνο αφού παράσχει προηγουμένως στο δανειστή και στον οφειλέτη την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά. Η διόρθωση κηρύσσεται σε ημερομηνία που καθορίζει το δικαστήριο. Η εν λόγω ημερομηνία επισημαίνεται στη δικαστική παραγγελία, όπως και οι τυχόν ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, και συνοδεύεται από τη χορήγηση διορθωμένου πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Τούτο έχει ως συνέπεια την παύση της ισχύος του αρχικώς εκδοθέντος πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Το δικαστήριο καλεί το δανειστή να παραδώσει στη γραμματεία του δικαστηρίου τον νέο τίτλο.

Άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

2. Στην αίτηση που μνημονεύεται στην πρώτη παράγραφο επισυνάπτονται γνήσιο αντίγραφο του τίτλου του οποίου ζητείται η πιστοποίηση και το έγγραφο με το οποίο κινήθηκε η διαδικασία. Στο μέτρο του δυνατού, η αίτηση διαλαμβάνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορέσει το δικαστήριο να πιστοποιήσει την απόφαση ως ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού. Σε περίπτωση που τα έγγραφα ή τα πληροφοριακά στοιχεία που επισυνάπτονται στην αίτηση είναι ελλιπή, παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα να τα συμπληρώσει.

3. Η αίτηση για την οποία γίνεται λόγος στην πρώτη παράγραφο επιδίδεται ή κοινοποιείται από δικαστικό επιμελητή ή από εισαγγελέα. Δεν απαιτείται επίδοση ή κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή ή εισαγγελέα οσάκις πρόκειται για την πιστοποίηση απόφασης δικαστή περιφερειακού δικαστηρίου.

1.2. Διαδικασία ανάκλησης

Ανάκληση μπορεί να ζητηθεί από το δικαστήριο που πιστοποίησε τον εκάστοτε τίτλο ως ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο, με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα VI του κανονισμού. Η σχετική διαδικασία διέπεται από το άρθρο 5 του ολλανδικού νόμου εφαρμογής πρόκειται για απλουστευμένη διαδικασία υποβολής αίτησης. Τούτο σημαίνει ότι, εκτός από τον προαναφερθέντα νόμο εφαρμογής, είναι επίσης εφαρμοστέο το άρθρο 261 και επόμενα του ολλανδικού κώδικα πολιτικής δικονομίας. Για τις διαδικασίες έφεσης και αναίρεσης είναι εφαρμοστέα το άρθρο 358 και επόμενα και το άρθρο 426 και επόμενα του ίδιου κώδικα, αντιστοίχως.

Άρθρο 5 του νόμου για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

1. Η αίτηση για την ανάκληση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού υποβάλλεται με χρήση του εντύπου που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού στο δικαστήριο που πιστοποίησε τον εκάστοτε τίτλο ως ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο. Εν προκειμένω εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2.

2. Η ανάκληση παραγγέλλεται, αφού πρώτα κληθούν τα μέρη να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί του θέματος, με παραγγελία του δικαστηρίου σε ημερομηνία που το ίδιο προσδιορίζει. Το δικαστήριο δύναται να καλέσει το δανειστή να καταθέσει τον νέο τίτλο στη γραμματεία του δικαστηρίου.

Άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

2. Στην αίτηση που μνημονεύεται στην πρώτη παράγραφο επισυνάπτονται γνήσιο αντίγραφο του τίτλου του οποίου ζητείται η πιστοποίηση και το έγγραφο με το οποίο κινήθηκε η διαδικασία. Στο μέτρο του δυνατού, η αίτηση διαλαμβάνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορέσει το δικαστήριο να πιστοποιήσει την απόφαση ως ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού. Σε περίπτωση που τα έγγραφα ή τα πληροφοριακά στοιχεία που επισυνάπτονται στην αίτηση είναι ελλιπή, παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα να τα συμπληρώσει.

3. Η αίτηση για την οποία γίνεται λόγος στην πρώτη παράγραφο επιδίδεται ή κοινοποιείται από δικαστικό επιμελητή ή από εισαγγελέα. Δεν απαιτείται επίδοση ή κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή ή εισαγγελέα οσάκις πρόκειται για την πιστοποίηση απόφασης δικαστή περιφερειακού δικαστηρίου.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Η επανεξέταση απόφασης που έχει ως αντικείμενο μη αμφισβητούμενη αξίωση κατά την έννοια του άρθρου 19 του κανονισμού μπορεί να ζητηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Σε περίπτωση που η επανεξέταση κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 προϋποθέτει την υποβολή αίτησης, είναι εφαρμοστέο το άρθρο 261 και επόμενα του ολλανδικού κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Άρθρο 8 του νόμου για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

1. Προκειμένου για αποφάσεις που έχουν ως αντικείμενο μη αμφισβητούμενη αξίωση κατά την έννοια του κανονισμού, ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης στο δικαστήριο που εξέδωσε τον τίτλο, για τους λόγους που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού.

2. Εάν η αίτηση επανεξέτασης αφορά δικαστική απόφαση, πρέπει να υποβληθεί υπό τη μορφή της ανακοπής που προβλέπεται στο άρθρο 146 του ολλανδικού κώδικα πολιτικής δικονομίας.

3. Εάν η αίτηση επανεξέτασης αφορά συνοπτική απόφαση, πρέπει να υποβληθεί υπό τη μορφή απλής αίτησης.

4. Η προσφυγή πρέπει υποχρεωτικά να ασκηθεί:

α) στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού, εντός τεσσάρων εβδομάδων από την επίδοση ή κοινοποίηση της απόφασης στον οφειλέτη

β) στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού, εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη στιγμή που παύουν να υφίστανται οι ειδικές περιστάσεις.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για τους σκοπούς του άρθρου 20 του κανονισμού είναι τα ολλανδικά ή άλλη γλώσσα η οποία είναι κατανοητή στον οφειλέτη.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Οι Κάτω Χώρες έχουν ορίσει ως αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση εγγράφων ως ευρωπαϊκών εκτελεστών τίτλων σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού τον δικαστή ασφαλιστικών μέτρων του δικαστηρίου της έδρας του συμβολαιογράφου που εξέδωσε το αρχικό έγγραφο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/08/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.