Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Βόρεια Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Οι Rules of Court for Northern Ireland [δικονομικοί κανόνες (κανονισμοί διαδικασίας) των δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας] θέτουν σε εφαρμογή τον κανονισμό. Οι εν λόγω κανόνες είναι γνωστοί ως Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 [κανόνες του 1980 σχετικά με το Court of Judicature, οι οποίοι εκδίδονται βάσει του Judicature (Northern Ireland) Act 1978 (νόμος του 1978 για το ανώτατο δικαστήριο της Βόρειας Ιρλανδίας) και ρυθμίζουν τις διαδικασίες ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου (Supreme Court of Judicature) της Βόρειας Ιρλανδίας] και County Court Rules (Northern Ireland) 1981 (κανόνες του 1981 σχετικά με τα county courts της Βόρειας Ιρλανδίας), οι οποίοι εκδίδονται βάσει του County Courts (Northern Ireland) Order 1980 (διάταγμα του 1980 για τα county courts της Βόρειας Ιρλανδίας) και του Civil Evidence (Northern Ireland) Order 1997 (διάταγμα του 1997 για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές υποθέσεις στη Βόρεια Ιρλανδία) και ρυθμίζουν τις διαδικασίες ενώπιον των county courts. Οι κανόνες αυτοί είναι προσβάσιμοι στον ιστότοπο των δικαστηρίων (Courts and Tribunals) της Βόρειας Ιρλανδίας στις διευθύνσεις Court of Judicature Rules και County Court Rules.

Το άρθρο 10 προβλέπει το δικαίωμα να υποβληθεί σε δικαστήριο αίτηση για διόρθωση πιστοποιητικού (αν υπάρχει απόκλιση μεταξύ της απόφασης και του πιστοποιητικού) ή για ανάκλησή του [αν υπάρχει απόκλιση σε σχέση με τον κανονισμό (δηλαδή αν το πιστοποιητικό χορηγήθηκε εσφαλμένα, κατά παράβαση των απαιτήσεων που καθορίζονται στον κανονισμό)].

Για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων αυτού του είδους προβλέπονται διαδικασίες τόσο στους Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 όσο και στους County Court Rules (Northern Ireland) 1981. Οι εν λόγω κανόνες (Rules) ρυθμίζουν αντίστοιχα τη διαδικασία ενώπιον του Court of Judicature και των county courts της Βόρειας Ιρλανδίας.

Στην περίπτωση ενεργειών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Court of Judicature, οι αιτήσεις αυτές μπορούν κατά κανόνα να υποβληθούν με κλήτευση (summons) και ένορκη βεβαίωση (affidavit), σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στη Διάταξη (Order) 32 και με τη χρήση του εντύπου (*) 28, που παρατίθεται στο προσάρτημα Α των Κανόνων (Rules). Στην αίτηση πρέπει να διευκρινίζεται η διαταγή που ζητά ο αιτών και γιατί τη ζητά.

Ομοίως, στο county court, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω δήλωσης αίτησης (notice of motion) και συνοδευτικής ένορκης βεβαίωσης (affidavit) βάσει της Διάταξης (Order) 14 και με χρήση των γενικών εντύπων(*) 1 και 2 ,που παρατίθενται στο προσάρτημα 1 των Κανόνων (Rules). Στην αίτηση πρέπει επίσης να διευκρινίζεται η διαταγή που ζητά ο αιτών και γιατί τη ζητά.

Στα παραρτήματα I έως V του κανονισμού παρατίθενται τα τυποποιημένα έντυπα βάσει των οποίων εκδίδονται τα πιστοποιητικά από το δικαστήριο. Οι πιστωτές χρησιμοποιούν τα σχετικά δικαστικά έντυπα του Ηνωμένου Βασιλείου για να υποβάλουν τις αντίστοιχες αιτήσεις, το δε πιστοποιητικό εκδίδεται με τη μορφή που προβλέπεται στον κανονισμό. Αίτηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 μπορεί να υποβληθεί με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου αίτησης του Ηνωμένου Βασιλείου ή του εντύπου του παραρτήματος VI του κανονισμού.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Το άρθρο 19 παράγραφος 1 ορίζει ότι ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης αν το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο δεν έφθασε σ’ αυτόν ή αν αυτός δεν είχε τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην αξίωση για λόγους που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα.

Η Διάταξη (Order) 13, Κανόνας (Rule) 8 των Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 επιτρέπει στον οφειλέτη να ζητήσει από το δικαστήριο την ακύρωση ή την τροποποίηση της ερήμην απόφασης. Αν και δεν προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για την εν λόγω αίτηση, αυτή μπορεί κατά κανόνα να υποβληθεί με κλήση και ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στη Διάταξη (Order) 32 και με τη χρήση του εντύπου 28, που παρατίθεται στο προσάρτημα Α των Κανόνων (Rules).

Αντίστοιχα, η Διάταξη (Order) 12, Κανόνας (Rule) 12 των County Court Rules (Northern Ireland) 1981 επιτρέπει στον οφειλέτη να υποβάλει τέτοια αίτηση και ενώπιον του county court. Ομοίως, αν και δεν προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω αίτησης και συνοδευτικής ένορκης βεβαίωσης βάσει της Διάταξης (Order) 14 και με χρήση των γενικών εντύπων 1 και 2, που παρατίθενται στο προσάρτημα 1 των Κανόνων (Rules).

Και στα δύο δικαστήρια, η άσκηση της εξουσίας ακύρωσης ή τροποποίησης της απόφασης απόκειται αποκλειστικά στη διακριτική τους ευχέρεια και δεν προβλέπεται κανένας όρος για την άσκησή της.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Τα πιστοποιητικά που αποστέλλονται στη Βόρεια Ιρλανδία γίνονται δεκτά στην αγγλική γλώσσα.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Ενώ τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη είναι εκτελεστά στη Βόρεια Ιρλανδία, η Βόρεια Ιρλανδία δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να οριστεί αρχή για την πιστοποίησή τους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.