Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Πολωνία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

- Διαδικασία διόρθωσης: διόρθωση σύμφωνα με το άρθρο 350 σε συνδυασμό με το άρθρο 361 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

«Άρθρο 350 παράγραφος 1. Το δικαστήριο μπορεί να διορθώνει αυτεπαγγέλτως ανακρίβειες, εκ παραδρομής σφάλματα, σφάλματα υπολογισμού ή άλλα πρόδηλα σφάλματα στην απόφαση.

Παράγραφος 2. Το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση διόρθωσης κεκλεισμένων των θυρών· στην περίπτωση αυτή, προστίθεται στην αρχική απόφαση αναφορά ως προς τη διόρθωση. Αν οι διάδικοι υποβάλουν σχετικό αίτημα, τα αντίγραφα που τους χορηγούνται μπορεί επίσης να περιέχουν αντίστοιχη αναφορά Τυχόν περαιτέρω αντίγραφα και αποσπάσματα θα πρέπει να διατυπώνονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ενσωματώνουν την απόφαση σχετικά με τη διόρθωση.

Παράγραφος 3. Αν η υπόθεση εισαχθεί ενώπιον δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, το εν λόγω δικαστήριο μπορεί να διορθώσει αυτεπαγγέλτως την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.»

«Άρθρο 361. Οι διατάξεις περί δικαστικών αποφάσεων εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον κώδικα πολιτικής δικονομίας».

«Άρθρο 13 παράγραφος 2. Οι διατάξεις περί διαδικασίας αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών και σε άλλες διαδικασίες που ρυθμίζονται από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις».

Τα πιστοποιητικά ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου εκδίδονται υπό τη μορφή δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7951 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

- Διαδικασία ανάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 7954 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

«Άρθρο 7954 παράγραφος 1. Αν προκύψουν λόγοι ανάκλησης του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, το δικαστήριο που εξέδωσε το πιστοποιητικό το ανακαλεί με αίτηση του οφειλέτη.

Παράγραφος 2. Η αίτηση υποβάλλεται εντός ενός μήνα από την ημέρα κατά την οποία ο οφειλέτης παρέλαβε την απόφαση έκδοσης του πιστοποιητικού.

Παράγραφος 3. Αν για την αίτηση δεν χρησιμοποιηθεί το έντυπο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις, η αίτηση πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις περί δικογράφων και πρέπει να δηλώνονται οι λόγοι υποβολής της.

Παράγραφος 4. Προτού ανακαλέσει την απόφαση, το δικαστήριο καλεί σε ακρόαση τον δανειστή.

Παράγραφος 5. Κατά της απόφασης ανάκλησης πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο».

Στις αιτήσεις ανάκλησης ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου επιβάλλεται τέλος 50 PLN.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Διαδικασία επανεξέτασης: παράταση της προθεσμίας για την άσκηση ένδικου μέσου σύμφωνα με τα άρθρα 168-172 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

«Άρθρο 168 παράγραφος 1. Αν ο διάδικος δεν ενήργησε εντός της προθεσμίας χωρίς δική του υπαιτιότητα, το δικαστήριο παρατείνει την προθεσμία κατόπιν αιτήματος του διαδίκου. Η απόφαση μπορεί να εκδοθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Παράγραφος 2. Η προθεσμία παρατείνεται μόνο αν η μη τήρησή της έχει ως αποτέλεσμα αρνητικές διαδικαστικές συνέπειες για τον διάδικο

Άρθρο 169 παράγραφος 1. Τυχόν αιτήσεις για παράταση της προθεσμίας υποβάλλονται στο δικαστήριο ενώπιον του οποίου θα συζητηθεί η υπόθεση εντός μίας εβδομάδας από τη στιγμή που παύει να υφίσταται ο λόγος μη τήρησης της προθεσμίας

Άρθρο 169 παράγραφος 2. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τους λόγους υποβολής της.

Άρθρο 169 παράγραφος 3. Ο διάδικος πρέπει να προβεί σε διαδικαστικές πράξεις κατά την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 169 παράγραφος 4. Αν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από τη μη τήρηση της προθεσμίας, η προθεσμία παρατείνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Άρθρο 169 παράγραφος 5. Η απόφαση σχετικά με αίτηση για παράταση της προθεσμίας μπορεί να εκδοθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Άρθρο 172. Η υποβολή αίτησης παράτασης δεν αναστέλλει τη διαδικασία ή την εκτέλεση δικαστικής απόφασης. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία ή την εκτέλεση της απόφασης. Η απόφαση μπορεί να εκδοθεί κεκλεισμένων των θυρών. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, το δικαστήριο μπορεί να εξετάσει αμέσως την υπόθεση».

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Γλώσσες που γίνονται δεκτές σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού: πολωνικά.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 25 του κανονισμού είναι: τα περιφερειακά δικαστήρια. Αρμόδιο είναι το περιφερειακό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε το αυθεντικό έγγραφο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.