Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Οι αιτήσεις διόρθωσης ή ανάκλησης πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου υποβάλλονται από τον φορέα που εξέδωσε το πιστοποιητικό, με χρήση του τυποποιημένου εντύπου που περιέχεται στο παράρτημα VI του κανονισμού.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α), η διαδικασία επανεξέτασης προβλέπεται στο άρθρο 696 στοιχείο ε) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β), η διαδικασία επανεξέτασης προβλέπεται στο άρθρο 140 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Αποδεκτή γλώσσα είναι τα πορτογαλικά.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Οι συμβολαιογράφοι ορίζονται αρμόδιοι για την πιστοποίηση δημόσιων εγγράφων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.