Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Σκωτία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Σκωτία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Στη Σκωτία, οι υφιστάμενοι κανόνες τόσο του Sheriff Court όσο και του Court of Session εφαρμόζουν τον κανονισμό, με τις απαραίτητες προσαρμογές.

Οι εν λόγω κανόνες ορίζουν ότι αίτηση διόρθωσης ή ανάκλησης πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου συντάσσεται βάσει του έντυπου υποδείγματος του παραρτήματος VI του κανονισμού. Το έντυπο υποβάλλεται στον Sheriff Clerk (δικαστικό γραμματέα) για τις αιτήσεις ενώπιον του Sheriff Court. Οι αιτήσεις ενώπιον του Court of Session αντιμετωπίζονται ως αιτήσεις έκδοσης διάταξης («petitions») και υποβάλλονται στον Assistant Clerk of Session (βοηθό δικαστικό γραμματέα) του Court of Session.

Τα έντυπα και οι κανόνες δημοσιεύονται επίσης στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service) στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Το άρθρο 19 παράγραφος 1 ορίζει ότι ο οφειλέτης πρέπει να δικαιούται να ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης όταν το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο δεν έφθασε σε αυτόν ή δεν είχε τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην αξίωση για λόγους που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα.

Στη Σκωτία, οι υφιστάμενοι κανόνες τόσο του Sheriff Court όσο και του Court of Session χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού, με τις απαραίτητες προσαρμογές.

Οι σχετικοί κανόνες του Sheriff Court και οι σχετικοί κανόνες του Court of Session παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. Το πλήρες κείμενο των κανόνων και τα σχετικά έντυπα υποδείγματα δημοσιεύονται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Κανόνες του Sheriff Court
  • Απλή διαδικασία

Από τις 28 Νοεμβρίου 2016 και εφεξής, εάν εγείρετε αξίωση με αντικείμενο χρηματικής αξίας έως και 5 000 λιρών στερλινών με την οποία ζητάτε την καταβολή χρηματικού ποσού, την παράδοση ή την απόδοση της κατοχής κινητού πράγματος ή την καταδίκη προσώπου σε συγκεκριμένη πράξη, θα πρέπει να ακολουθήσετε την απλή διαδικασία.

Επανεξέταση της απόφασης:

Υφίστανται δύο είδη επανεξέτασης: κατόπιν ανάκλησης της απόφασης και κατόπιν έφεσης.

Σύμφωνα με τον κανόνα 13.6, διάδικος μπορεί να ζητήσει την ανάκληση εκδοθείσας απόφασης με την υποβολή αίτησης ανάκλησης («Application to Recall») βάσει του εντύπου αριθ. 13B(1) αν η απόφαση εκδόθηκε πριν από τις 30 Ιουλίου 2018 ή του εντύπου αριθ. 13B(2) αν η απόφαση εκδόθηκε την 30ή Ιουλίου 2018 ή μεταγενέστερα, στην οποία θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να ανακληθεί η απόφαση.  Ο διάδικος θα πρέπει επίσης να συμπληρώσει ένα έντυπο απάντησης («Response Form» — έντυπο αριθ. 4Α) και να το αποστείλει στο δικαστήριο μαζί με το κατάλληλο έντυπο 13Β.

Σύμφωνα με τον κανόνα 16.2, διάδικος μπορεί να ασκήσει έφεση ενώπιον του Sheriff Appeal Court με την υποβολή, εντός 4 εβδομάδων από την αποστολή του εντύπου απόφασης («Decision Form»), δικογράφου έφεσης («Appeal» — έντυπο αριθ. 16Α) στο οποίο θα προσδιορίζονται τα νομικά ζητήματα προς εξέταση από το Sheriff Appeal Court.

Το πλήρες κείμενο των κανόνων δημοσιεύεται στο τμήμα για τα Sheriff Courts του ιστότοπου

Scot Courts

υπό τον Act of Sederunt governing Simple Procedure (νόμος περί δικαστικών συνεδριάσεων που διέπει την απλή διαδικασία).  Τα έντυπα και οι τυποποιημένες διαταγές δημοσιεύονται στο τμήμα ακριβώς παρακάτω.

Μικροδιαφορές

Οι κανόνες του 2002 σχετικά με τις μικροδιαφορές (Small Claims Rules 2002) διέπουν τη διαδικασία στις υποθέσεις στις οποίες το αντικείμενο της αξίωσης είναι αξίας έως και 3 000 λιρών στερλινών. (Από τις 28 Νοεμβρίου 2016 και εφεξής, εάν εγείρετε αξίωση με αντικείμενο χρηματικής αξίας έως και 5 000 λιρών στερλινών με την οποία ζητάτε την καταβολή χρηματικού ποσού, την παράδοση ή την απόδοση της κατοχής κινητού πράγματος ή την καταδίκη προσώπου σε συγκεκριμένη πράξη, θα πρέπει να ακολουθήσετε την απλή διαδικασία — βλ. παραπάνω).

Επανεξέταση της απόφασης:

Υφίστανται τρία είδη επανεξέτασης: κατόπιν ανάκλησης της απόφασης, κατόπιν έφεσης και κατόπιν αίτησης τροποποίησης κ.λπ. της απόφασης.

Σύμφωνα με τον κανόνα 21.10, διάδικος μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση, την ακύρωση ή την κατάργηση απόφασης, ή την αναστολή της εκτέλεσής της, με την υποβολή σχετικής αίτησης («minute») στην οποία θα αναφέρονται εν συντομία οι λόγοι της.

Σύμφωνα με τον κανόνα 22.1, διάδικος μπορεί να ζητήσει την ανάκληση εκδοθείσας απόφασης με την υποβολή σχετικής αίτησης («minute») βάσει του εντύπου αριθ. 20, στην οποία θα εξηγεί τους λόγους της μη παράστασής του και θα προβάλλει την άμυνά του επί της ουσίας της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον κανόνα 23.1, διάδικος μπορεί να ασκήσει έφεση ενώπιον του Sheriff Principal με την υποβολή, το αργότερο 14 ημέρες μετά την ημερομηνία της οριστικής απόφασης, δικογράφου έφεσης βάσει του εντύπου αριθ. 21, με το οποίο θα ζητείται η κατάρτιση αναλυτικής πραγματικής και νομικής αιτιολόγησης της πρωτόδικης απόφασης και παράθεσης των ζητημάτων προς εξέταση κατ’ έφεση («stated case»), και στο οποίο θα προσδιορίζεται το νομικό ζήτημα επί του οποίου στηρίζεται η έφεση.

Σύμφωνα με τον κανόνα 23.4, οι αιτήσεις παροχής άδειας για την άσκηση έφεσης κατά απόφασης επί αίτησης παροχής προθεσμίας πληρωμής ή άλλης διάταξης συνδεδεμένης με τέτοια αίτηση υποβάλλονται βάσει του εντύπου αριθ. 22 και πρέπει να προσδιορίζουν το νομικό ζήτημα επί του οποίου στηρίζεται η έφεση. Εάν χορηγηθεί η άδεια άσκησης έφεσης, η έφεση πρέπει να ασκηθεί με χρήση του εντύπου αριθ. 23 και να κοινοποιηθεί από τον εκκαλούντα σε όλους τους άλλους διαδίκους εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης χορήγησης της άδειας.

Το πλήρες κείμενο των κανόνων δημοσιεύεται στο τμήμα για τα Sheriff Courts του ιστότοπου της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας, στον σύνδεσμο: Small Claim Rules (κανόνες σχετικά με τις μικροδιαφορές), ενώ τα έντυπα δημοσιεύονται στον σύνδεσμοSmall Claim Forms (έντυπα της διαδικασίας μικροδιαφορών).

Συνοπτική διαδικασία

Οι κανόνες του 2002 σχετικά με τη συνοπτική διαδικασία (Summary Cause Rules 2002) διέπουν τη διαδικασία στις υποθέσεις στις οποίες το αντικείμενο της αξίωσης είναι αξίας ανώτερης των 3 000 λιρών στερλινών αλλά όχι ανώτερης των 5 000 λιρών στερλινών. (Από τις 28 Νοεμβρίου 2016 και εφεξής, εάν εγείρετε αξίωση με αντικείμενο χρηματικής αξίας έως και 5 000 λιρών στερλινών με την οποία ζητάτε την καταβολή χρηματικού ποσού, την παράδοση ή την απόδοση της κατοχής κινητού πράγματος ή την καταδίκη προσώπου σε συγκεκριμένη πράξη, θα πρέπει να ακολουθήσετε την απλή διαδικασία — βλ. παραπάνω).

Επανεξέταση της απόφασης:

Υφίστανται τρία είδη επανεξέτασης: κατόπιν ανάκλησης της απόφασης, κατόπιν έφεσης και κατόπιν αίτησης τροποποίησης κ.λπ. της απόφασης. Επιπλέον, υφίστανται ειδικές διατάξεις σχετικά με τις εφέσεις κατά των αποφάσεων επί αιτήσεων παροχής προθεσμίας πληρωμής.

Σύμφωνα με τον κανόνα 24.1, διάδικος μπορεί να ζητήσει την ανάκληση εκδοθείσας απόφασης με την υποβολή σχετικής αίτησης («minute») βάσει του εντύπου αριθ. 30, στην οποία θα εξηγεί τους λόγους της μη παράστασής του και θα προβάλλει την άμυνά του επί της ουσίας της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον κανόνα 25.1, διάδικος μπορεί να ασκήσει έφεση ενώπιον του Sheriff Principal με την υποβολή, το αργότερο 14 ημέρες μετά την ημερομηνία της οριστικής απόφασης, δικογράφου έφεσης βάσει του εντύπου αριθ. 31, με το οποίο θα ζητείται η κατάρτιση αναλυτικής πραγματικής και νομικής αιτιολόγησης της πρωτόδικης απόφασης και παράθεσης των ζητημάτων προς εξέταση κατ’ έφεση («stated case»), και στο οποίο θα προσδιορίζεται το νομικό ζήτημα επί του οποίου στηρίζεται η έφεση.

Σύμφωνα με τον κανόνα 25.4, οι αιτήσεις παροχής άδειας για την άσκηση έφεσης κατά απόφασης επί αίτησης παροχής προθεσμίας πληρωμής ή άλλης διάταξης συνδεδεμένης με τέτοια αίτηση υποβάλλονται βάσει του εντύπου αριθ. 32 και πρέπει να προσδιορίζουν το νομικό ζήτημα επί του οποίου στηρίζεται η έφεση. Εάν χορηγηθεί η άδεια άσκησης έφεσης, η έφεση πρέπει να ασκηθεί με χρήση του εντύπου αριθ. 33 και να κοινοποιηθεί από τον εκκαλούντα σε όλους τους άλλους διαδίκους εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης χορήγησης της άδειας.

Το πλήρες κείμενο των κανόνων δημοσιεύεται στο τμήμα για τα Sheriff Courts του ιστότοπου της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας, στον σύνδεσμο:  Summary Cause Rules (κανόνες σχετικά με τη συνοπτική διαδικασία), ενώ τα έντυπα δημοσιεύονται στον σύνδεσμο: Summary Cause Forms (έντυπα της συνοπτικής διαδικασίας).

Τακτική διαδικασία

Οι κανόνες του 1993 σχετικά με την τακτική διαδικασία (Ordinary Cause Rules 1993) διέπουν τη διαδικασία στις υποθέσεις χρηματικών αξιώσεων στις οποίες το αντικείμενο της αξίωσης είναι αξίας υψηλότερης των 5 000 λιρών στερλινών.

Επανεξέταση της απόφασης:

Προβλέπονται δύο τρόποι προσβολής της πρωτόδικης απόφασης με έφεση, με την άσκηση έφεσης ενώπιον του Sheriff Principal ή ενώπιον του Court of Session, καθώς και η διαδικασία αποκατάστασης («Reponing procedure»).

Σύμφωνα με τον κανόνα 8.1, ο εναγόμενος μπορεί να ζητήσει την ανάκληση απόφασης που εκδόθηκε ερήμην του με την υποβολή «αίτησης αποκατάστασης» («reponing note»), στην οποία θα παρατίθεται η άμυνά του και θα αιτιολογείται η μη παράστασή του. Για την εν λόγω αίτηση δεν προβλέπεται η χρήση συγκεκριμένου εντύπου, συνήθως, όμως, θα έχει τη μορφή εισαγωγικού δικογράφου («Initial Writ» — έντυπο αριθ. G1). Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, η αγωγή εκδικάζεται ως εάν ο εναγόμενος είχε καταθέσει δήλωση περί πρόθεσής του να αντικρούσει την αγωγή.

Ο κανόνας 31.3 ορίζει ότι έφεση ενώπιον του Court of Session μπορεί να ασκηθεί μέσω έφεσης («note of appeal») που καταχωρίζεται στο κύριο δελτίο αποφάσεων («principal interlocutor sheets») ή συντάσσεται σε χωριστό έγγραφο και υποβάλλεται στον Sheriff Clerk. Ο κανόνας 31.4 ορίζει ότι έφεση ενώπιον του Sheriff Principal ασκείται με την υποβολή έφεσης («note of appeal») υπό τη μορφή του εντύπου αριθ. A1. Οι κανόνες 31.1 και 31.2 θεσπίζουν τις ισχύουσες προθεσμίες.

Το πλήρες κείμενο των κανόνων δημοσιεύεται στο τμήμα για τα Sheriff Courts του ιστότοπου της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας, στον σύνδεσμο: Ordinary Cause Rules (κανόνες σχετικά με την τακτική διαδικασία).

  • Κανόνες του Court of Session του 1994

Επανεξέταση της απόφασης:

Σύμφωνα με τον κανόνα 19.2, ο εναγόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση ανάκλησης της απόφασης, υποβάλλοντας ταυτοχρόνως υποχρεωτικά και την άμυνά του. Στην περίπτωση αυτή, η εξέταση της αγωγής θα πραγματοποιηθεί ως εάν η άμυνα είχε υποβληθεί εγκαίρως.

Το πλήρες κείμενο των κανόνων δημοσιεύεται στο τμήμα για το Court of Session του ιστότοπου της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας, στον σύνδεσμο: Court of Session Rules (κανόνες του Court of Session).

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Τα πιστοποιητικά που αποστέλλονται στη Σκωτία θα γίνονται δεκτά στην αγγλική γλώσσα.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Στην περίπτωση που τα σχετικά δημόσια έγγραφα καταχωρίζονται για τήρηση και εκτέλεση στα δικαστικά μητρώα («Books of Council and Session»), το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον αρμόδιο αρχειοφύλακα («Keeper of the Registers»).

Τα στοιχεία επικοινωνίας του αρχειοφύλακα των δημόσιων αρχείων («Keeper of the Records») είναι:

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Τηλ.: 0845 607 0161

Email: customer.services@ros.gov.uk

Στην περίπτωση που τα σχετικά δημόσια έγγραφα καταχωρίζονται για τήρηση και εκτέλεση στα μητρώα Sheriff Court, το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον αρμόδιο Sheriff Clerk (δικαστικό γραμματέα). Όσον αφορά τον κανόνα 5 των κανόνων σχετικά με τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο ενώπιον του Sheriff Court (Rule 5 of Sheriff Court European Enforcement Order Rules), η αίτηση πιστοποίησης βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 του κανονισμού πρέπει να συνοδεύεται από ένορκη βεβαίωση. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Sheriff Courts δημοσιεύονται στο τμήμα Courts and Tribunals Locations (τοποθεσίες των δικαστηρίων και άλλων δικαιοδοτικών οργάνων) του ιστότοπου της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας, στην ενότητα «Court Locations» (τοποθεσίες των δικαστηρίων).

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.