Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου αριθ. 160/2015 [Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Civilný sporový poriadok)], αρμόδιο για τη διόρθωση ή την ανάκληση του πιστοποιητικού είναι το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση ή το δικαστήριο στο οποίο έχει γίνει ή επικυρωθεί ο συμβιβασμός. Τα δικαστήρια διορθώνουν το πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 224 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Όσον αφορά το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού, τα δικαστήρια της Σλοβακικής Δημοκρατίας έχουν το δικαίωμα να επανεξετάζουν τις αποφάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 355-457 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Όσον αφορά το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού, τα δικαστήρια επανεξετάζουν την απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (παράταση της προθεσμίας από το δικαστήριο).

Τα άρθρα 355-457 διέπουν τα διάφορα ένδικα μέσα (έφεση, αίτηση επανεξέτασης και αναίρεση). Ειδικές διατάξεις διέπουν το παραδεκτό των ένδικων μέσων, τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν τα δικόγραφά τους, τις δικαστικές ενέργειες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων επί των ενδίκων μέσων.

Οι διάφορες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υπάρχουν στη διεύθυνση Slov-lex.sk

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Στη Σλοβακική Δημοκρατία η γλώσσα που γίνεται δεκτή σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) είναι η σλοβακική.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το περιφερειακό δικαστήριο (krajský súd) το οποίο είναι αρμόδιο για την επικύρωση εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 62 του νόμου αριθ. 97/1963 για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και τους κανόνες διαδικασίας, όπως έχει τροποποιηθεί, είναι αρμόδιο για την έκδοση, την τροποποίηση ή την ανάκληση των πιστοποιητικών βάσει της ειδικής νομοθεσίας σχετικά με τα δημόσια έγγραφα.

Το περιφερειακό δικαστήριο είναι αρμόδιο για την επικύρωση εγγράφων ή την έκδοση επισημείωσης (apostille), αν τα εν λόγω έγγραφα έχουν εκδοθεί από τοπικά δικαστήρια, συμβολαιογράφους ή δικαστικούς επιμελητές που εδρεύουν εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του περιφερειακού δικαστηρίου ή αν η αυθεντικότητα των εγγράφων ή η αυθεντικότητα της υπογραφής τους έχει πιστοποιηθεί ή αν τα έγγραφα είναι μεταφράσεις που έχουν γίνει από επίσημους μεταφραστές ή εκθέσεις πραγματογνωμόνων.

Ο νόμος αριθ. 97/1963 υπάρχει στη διεύθυνση Slov-lex.sk

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.