Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Για τη διόρθωση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004, εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στις τρεις πρώτες παραγράφους του άρθρου 267 του Οργανικού Νόμου 6/1985, της 1ης Ιουλίου, για τη Δικαστική Εξουσία.

Η διαδικασία για την ανάκληση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου που χορηγήθηκε εσφαλμένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004, εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την αίτηση θεραπείας του Νόμου 1/2000, της 7ης Ιανουαρίου, σχετικά με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Όσον αφορά τα πιστοποιητικά ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου δημοσίων εγγράφων, ο συμβολαιογράφος —στο αρχείο του οποίου περιλαμβάνονται τα εν λόγω έγγραφα— είναι αρμόδιος να επαληθεύσει την ύπαρξη τυπικών σφαλμάτων ή την έλλειψη των απαραίτητων απαιτήσεων για τη χορήγησή τους και να προβεί στη διόρθωση τυπικού σφάλματος ή στην ανάκληση που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Η επανεξέταση σε έκτακτες περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004 διενεργείται μέσω της ακύρωσης των οριστικών αποφάσεων κατόπιν αιτήματος του ερημοδικήσαντος εναγομένου (άρθρο 501 του Νόμου 1/2000, της 7ης Ιανουαρίου, σχετικά με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) είναι η ισπανική.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 και στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004 εναπόκειται στην ευθύνη του αρμόδιου συμβολαιογράφου ή του νόμιμου αναπληρωτή του ή του συμβολαιογράφου στον οποίο περιήλθε το αρχείο του.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.