Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ισπανία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Για τη διόρθωση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004, εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στις τρεις πρώτες παραγράφους του άρθρου 267 του Οργανικού Νόμου 6/1985, της 1ης Ιουλίου, για τη Δικαστική Εξουσία.

Η διαδικασία για την ανάκληση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου που χορηγήθηκε εσφαλμένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004, εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την αίτηση θεραπείας του Νόμου 1/2000, της 7ης Ιανουαρίου, σχετικά με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Όσον αφορά τα πιστοποιητικά ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου δημοσίων εγγράφων, ο συμβολαιογράφος —στο αρχείο του οποίου περιλαμβάνονται τα εν λόγω έγγραφα— είναι αρμόδιος να επαληθεύσει την ύπαρξη τυπικών σφαλμάτων ή την έλλειψη των απαραίτητων απαιτήσεων για τη χορήγησή τους και να προβεί στη διόρθωση τυπικού σφάλματος ή στην ανάκληση που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Η επανεξέταση σε έκτακτες περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004 διενεργείται μέσω της ακύρωσης των οριστικών αποφάσεων κατόπιν αιτήματος του ερημοδικήσαντος εναγομένου (άρθρο 501 του Νόμου 1/2000, της 7ης Ιανουαρίου, σχετικά με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) είναι η ισπανική.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 και στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004 εναπόκειται στην ευθύνη του αρμόδιου συμβολαιογράφου ή του νόμιμου αναπληρωτή του ή του συμβολαιογράφου στον οποίο περιήλθε το αρχείο του.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.