Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σουηδία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Η διόρθωση των πιστοποιητικών μπορεί να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου (2014:912) που ορίζει πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων και την αναγνώριση και τη διεθνή εκτέλεση ορισμένων αποφάσεων. [Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο].

«Άρθρο 14 του νόμου (2014:912) που ορίζει πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων και την αναγνώριση και τη διεθνή εκτέλεση ορισμένων αποφάσεων.

Αν, λόγω τυπικού σφάλματος, πιστοποιητικό για ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο δεν συνάδει με την απόφαση, το δημόσιο έγγραφο ή τη διαταγή επί της οποίας βασίζεται, το πιστοποιητικό διορθώνεται από το δικαστήριο ή την αρχή που το εξέδωσε. Η απόφαση διόρθωσης δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.»

Η ανάκληση των πιστοποιητικών μπορεί να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου (2014:912) που ορίζει πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων και την αναγνώριση και τη διεθνή εκτέλεση ορισμένων αποφάσεων. [Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο]

«Άρθρο 15 του νόμου (2014:912) που ορίζει πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων και την αναγνώριση και τη διεθνή εκτέλεση ορισμένων αποφάσεων.

Αν πιστοποιητικό για ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο έχει εκδοθεί κατά παράβαση των απαιτήσεων που διατυπώνονται στον κανονισμό για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο, το πιστοποιητικό ανακαλείται από το δικαστήριο ή την αρχή που το εξέδωσε.

Πριν να ανακληθεί το πιστοποιητικό, οι διάδικοι έχουν την ευκαιρία να εκφέρουν τις απόψεις τους, εκτός αν δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο.

Η απόφαση ανάκλησης δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.»

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Αίτηση επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί μέσω προσφυγής (överklagande) σύμφωνα με το κεφάλαιο 50 άρθρο 1 του κώδικα δικονομίας (rättegångsbalken), ανακοπής (återvinning) σύμφωνα με το κεφάλαιο 44 άρθρο 9 του κώδικα δικονομίας, ανακοπής (återvinning) σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου (1990:746) για τη διαταγή πληρωμής και τη διοικητική συνδρομή, αίτησης ανανέωσης προθεσμίας (återställande av försutten tid) σύμφωνα με το κεφάλαιο 58 άρθρο 11 του κώδικα δικονομίας ή προσφυγής για σοβαρό διαδικαστικό παράπτωμα (klagan över domvilla) σύμφωνα με το κεφάλαιο 59 άρθρο 1 του κώδικα δικονομίας. [Άρθρο 19 του κανονισμού για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο]

«Κεφάλαιο 50 άρθρο 1 του κώδικα δικονομίας

Διάδικος που επιθυμεί να ασκήσει έφεση κατά απόφασης τοπικού δικαστηρίου (tingsrätt) σε αστική υπόθεση πρέπει να το κάνει γραπτά. Το δικόγραφο της έφεσης υποβάλλεται στο τοπικό δικαστήριο. Το εν λόγω δικόγραφο πρέπει να περιέρχεται στο δικαστήριο εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου.

Κεφάλαιο 44 άρθρο 9 του κώδικα δικονομίας

Διάδικος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε απόφαση ερήμην μπορεί να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο ασκήθηκε η αγωγή εντός ενός μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία του επιδόθηκε η απόφαση. Αν δεν ασκηθεί ανακοπή, η απόφαση καθίσταται απρόσβλητη στο μέτρο που είναι σε βάρος του διαδίκου ερήμην του οποίου εκδόθηκε.

Η ανακοπή υποβάλλεται γραπτά. Σε περίπτωση που η ερήμην απόφαση εκδόθηκε χωρίς συζήτηση επί της ουσίας, η ανακοπή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τον ανακόπτοντα για τη διεξαγωγή τέτοιας συζήτησης.

Κεφάλαιο 58 άρθρο 11 του κώδικα δικονομίας

Στην περίπτωση απώλειας, για νόμιμο λόγο, προθεσμίας άσκησης ένδικου μέσου κατά απόφασης ή διαταγής, ή άσκησης ανακοπής ή αίτησης επαναφοράς, η απολεσθείσα προθεσμία δύναται να ανανεωθεί κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

Κεφάλαιο 59 άρθρο 1 του κώδικα δικονομίας

Απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου αίρεται λόγω σοβαρού διαδικαστικού παραπτώματος κατόπιν προσφυγής του προσώπου του οποίου τα έννομα δικαιώματα επηρεάζει η εν λόγω απόφαση,

1. αν η υπόθεση εκδικάστηκε παρά το γεγονός ότι υπήρχε διαδικαστικό κώλυμα το οποίο ανώτερο δικαστήριο το οποίο εκδικάζει την υπόθεση κατόπιν της άσκησης ένδικου μέσου υποχρεούται να λάβει υπόψη αυτεπάγγελτα,

2. αν η απόφαση εκδόθηκε σε βάρος προσώπου που δεν κλητεύθηκε δεόντως και δεν εμφανίσθηκε στο δικαστήριο ή αν επηρεάζονται αρνητικά από την απόφαση τα δικαιώματα προσώπου που δεν ήταν διάδικος,

3. αν η απόφαση είναι τόσο ασαφής ή ελλιπής ώστε να μην μπορεί να εξακριβωθεί η δικανική κρίση ως προς την ουσία της υπόθεσης, ή

4. αν σημειώθηκε άλλο σοβαρό διαδικαστικό παράπτωμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που να μπορεί να υποτεθεί ότι επηρέασε την έκβαση της υπόθεσης.

Προσφυγή που αφορά σοβαρό διαδικαστικό παράπτωμα όπως αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο 4 η οποία βασίζεται σε περίσταση που δεν προβλήθηκε προηγουμένως στο πλαίσιο της υπόθεσης απορρίπτεται, εκτός αν ο προσφεύγων αποδείξει ότι εμποδίστηκε να προβάλει την εν λόγω περίσταση στο πλαίσιο της εκδίκασης της υπόθεσης ή ότι είχε άλλο βάσιμο λόγο για να μην το κάνει.

Άρθρο 52 του νόμου (1990:746) για τη διαταγή πληρωμής και τη διοικητική συνδρομή

Εάν ο καθού δεν είναι ικανοποιημένος με την απόφαση σε υπόθεση που αφορά διαταγή πληρωμής ή τακτική συνδρομή, μπορεί να ασκήσει ανακοπή.»

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των πιστοποιητικών είναι τα σουηδικά και τα αγγλικά.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Αν σουηδική διεύθυνση κοινωνικών υποθέσεων (Socialnämnd) εκδώσει δημόσιο έγγραφο, μπορεί εξίσου να επικυρώσει το έγγραφο ως ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.