Euroopa täitmiskorraldus

Austria

Sisu koostaja:
Austria

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

-  Kohtu otsuste ja kohtulike kokkulepete ning artikli 4 lõike 3 punktis b osutatud ülalpidamiskohustustega seotud kokkulepete puhul: Euroopa täitekorraldusena kinnitamise tagasivõtmise või muutmise taotlus tuleb esitada selle kinnituse andnud kohtule või haldusasutusele (Austria täitemenetluse seadustiku (Exekutionsordnung) paragrahvi 419 lõiked 1 ja 2).

-  Täitmisele pööratavate ametlike dokumentide (Notariatsakte) puhul: muutmise taotlus tuleb esitada ametliku dokumendi koostanud notarile, või kui see ei ole võimalik, Austria notariseadustiku (Notariatsordnung) paragrahvide 119, 146 ja 149 kohaselt vastutavale ametnikule. Notari antud kinnitust on õigus tagasi võtta kohtul, kes on menetlusõiguse kohaselt pädev otsustama ametliku dokumendi täitmisele pööramise vaidlustamise taotluste üle (täitemenetluse seadustiku paragrahvi 419 lõige 3).

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

- Kui dokument oli nõuetekohaselt kättetoimetatud: tähtaja ennistamise taotlus (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand), kui ei ole kinni peetud nõude vaidlustamise tähtajast või on jäetud kohtuistungile ilmumata.

- Kui dokument ei olnud nõuetekohaselt kättetoimetatud: üheetapilises menetluses tehtavate otsuste (nt maksekorraldus (Zahlungsbefehl) või veksli lunastamise korraldus (Wechselzahlungsauftrag)) puhul uuesti kättetoimetamise taotlus (Antrag auf neuerliche Zustellung); tagaseljaotsuse puhul kaja (Berufung) ja tagaseljatehtud kohtumääruse korral määruskaebus (Rekurs).

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Saksa keel.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

-  Artikli 4 lõike 3 punktis b osutatud laadi ülalpidamiskokkulepete puhul: haldusasutus, kus kokkulepe sõlmiti.

-  Täitmisele pööratavate ametlike dokumentide puhul: ametliku dokumendi koostanud notar, või kui see ei ole võimalik, Austria notariseadustiku paragrahvide 119, 146 ja 149 kohaselt vastutav ametnik. Notarite täielik nimekiri on avaldatud Austria Notarite Koja (Österreichische Notariatskammer) veebilehel järgmisel aadressil: http://www.notar.at/

Viimati uuendatud: 19/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.