Euroopa täitmiskorraldus

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Belgia

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Määruse [määrus (EÜ) nr 805/2004] artikli 10 lõikes 2 osutatud korrigeerimiseks või tagasivõtmiseks tuleb avaldus adresseerida Euroopa täitekorralduse tõendi väljastanud kohtuorgani vanemametnikule. Kui tõend puudutab ametlikku juriidilist dokumenti, tuleb avaldus esitada tõendi väljastanud notarile. Kui vanemametnik või notar otsustab tõendit korrigeerida või selle tagasi võtta, muutub tõend kehtetuks. Kui oluline viga on parandatud (korrigeerimise puhul) või kui vanemametnik või notar järeldab, et kõik määruse nõuded on täidetud (tagasivõtmise puhul), väljastatakse endise Euroopa täidekorralduse tõendi asemel uus tõend.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Belgia õiguses on otsuse läbivaatamist soovival poolel võimalik tegutseda sõltuvalt juhtumi konkreetsetest asjaoludest mitmel eri moel.

– Esiteks nähakse kohtumenetluse seadustiku (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) artikliga 1051 ette, et kohtuotsuse peale saab esitada apellatsioonkaebuse ühe kuu jooksul pärast otsuse kättetoimetamist või teatavatel juhtudel ühe kuu jooksul pärast kohtumenetluse seadustiku artikli 792 teise ja kolmanda lõigu kohaselt tehtud kohtuotsuse teatavakstegemist. Seda sätet kohaldatakse olenemata sellest, kas menetlusele ilmusid mõlemad pooled või mitte.

– Teiseks nähakse kohtumenetluse seadustiku artikliga 1048 ette, et juhul, kui tehakse tagaseljaotsus, võib kohtuotsuse kohta esitada vastuväite samuti ühe kuu jooksul pärast kohtuotsuse kättetoimetamist või teatavatel juhtudel ühe kuu jooksul pärast kohtumenetluse seadustiku artikli 792 teise ja kolmanda lõigu kohaselt tehtud kohtuotsuse teatavakstegemist.

– Kui tsiviilkohtu otsuse (või kriminaalkohtu menetluses kriminaalasjaga seotud tsiviilhagi kohta tehtud otsuse) suhtes ei ole enam võimalik kasutada kumbagi nimetatud õiguskaitsevahendit, võib pool esitada kohtumenetluse seadustiku artikli 1133 kohase erakorralise läbivaatamise avalduse kuue kuu jooksul pärast otsuse teatavakstegemist, et otsus tühistada.

Eespool nimetatud tähtajad apellatsioonkaebuse, vastuväite ja erakorralise läbivaatamise avalduse esitamiseks ei mõjuta järgmist:

– riigiüleste ja rahvusvaheliste õigusnormide imperatiivsete sätetega ettenähtud tähtaegu;

– kohtumenetluse seadustiku artiklit 50, mille kohaselt on teatavatel õigusnormidega ettenähtud tingimustel võimalik pikendada tähtaega, mille lõppemise korral teatav õigus aegub;

– võimalust kohaldada üldist õiguspõhimõtet, mida on korduvalt kinnitanud kassatsioonikohus (Cour de Cassation) ja mille kohaselt pikendatakse teatava toimingu sooritamiseks ette nähtud aega selle poole huvides, kellel ei olnud vääramatu jõu tõttu võimalik toimingut sooritada.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Määruse artikli 20 lõike 2 punkti c kohaselt tuleb koos kohtuotsuse koopia ja Euroopa täitekorralduse tõendi koopiaga esitada tõendi tõlge selle koha ametlikku keelde, kus otsus täitmisele pööratakse, s.o hollandi, prantsuse või saksa keelde.

Kohaldatavate keelte loend on vastuvõtvate asutuste käsiraamatus, mis on koostatud määruse (EÜ) nr 1348/2000 (tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta) tarvis (Euroopa justiitsatlas tsiviilasjades).

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Belgias on määruse artikli 25 kohaldamiseks määratud ametiasutus/-isik notar, kes koostas ametliku juriidilise dokumendi, mille kohta on esitatud taotlus Euroopa täitekorralduse tõendi väljastamiseks.

Viimati uuendatud: 17/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.