Euroopa täitmiskorraldus

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Pärast asja läbivaatamist võib esimese astme kohus vaidlustamata nõuet käsitlevat Euroopa täitekorralduse tõendit korrigeerida või selle tagasi võtta (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 619 lõige 4).

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Võlgnik võib määruse artikli 19 alusel esitada kõrgemale kassatsioonikohtule avalduse asjaomase otsuse läbivaatamiseks. Kohus vaatab avalduse läbi kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku 24. peatükiga (jõustunud lahendite tühistamine).

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Bulgaaria Vabariik on selleks määranud bulgaaria keele.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Pädev asutus on kohus, mille tööpiirkonnas dokument välja antakse (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 619 lõige 1).

Viimati uuendatud: 27/10/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.