Euroopa täitmiskorraldus

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Horvaatia

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Kohtu välja antud tõendi korrigeerimise või tagasivõtmise avaldus tuleb esitada:

- kohtule, kes tõendi välja andis.

Notari, haldusasutuse või avalikku võimu teostava füüsilise või juriidilise isiku koostatud ametliku dokumendi korrigeerimise või tagasivõtmise avaldus tuleb esitada:

- dokumendi koostanud ametiasutusele või isikule, kes on seejärel kohustatud edastama avalduse registreeritud asukoha või elukohajärgsele pädevale linnakohtule, kes teeb kohtuasjas kehtiva otsuse.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Kooskõlas määruse artikli 19 lõikega 1 on otsuste läbivaatamise menetlus Horvaatia Vabariigis sätestatud tsiviilmenetluse seadustikus (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine (NN; Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne) nr 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – konsolideeritud tekst, 25/13, 89/14 – Horvaatia Vabariigi konstitutsioonikohtu otsus, 70/19, 80/22 ja 114/22).

Kohaldatakse järgmisi menetlusi:

- tähtaja ennistamise avaldus (tsiviilmenetluse seadustiku artiklid 117–122a). Avaldus tuleb esitada kaheksa päeva jooksul alates päevast, kui pool sai teada möödalaskmise põhjuse, või kui pool sai möödalaskmisest teada hiljem, siis hakkab eespool osutatud tähtaeg kulgema päeval, kui pool sai teada põhjuse, miks ta ei saanud tähtajast kinni pidada. Kui tähtaja möödalaskmisest on möödunud kaks kuud (menetlus linnakohtus) või 30 päeva (menetlus kaubanduskohtus), ei ole tähtaja ennistamise avaldust enam võimalik esitada;

- teistmine (tsiviilmenetluse seadustiku artiklid 421–432). Teistmise avaldus tuleb esitada 30 päeva jooksul teistmise aluse olemasolust teadasaamisest või kohtuotsuse kättetoimetamisest alates.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Horvaadi keel. Tõlke horvaadi keelde peab kinnitama tõlkija, kellel on ühes liikmesriigis õigus tõlkeid kinnitada.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Pädevad kohtud, haldusasutused, notarid, avalikku võimu teostavad füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus anda välja vaidlustamata nõuete täitedokumente või täitekorraldusi kohaldatava siseriikliku õiguse kohaselt.

Viimati uuendatud: 14/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.