Euroopa täitmiskorraldus

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Küpros

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Korrigeerimismenetlused on samad, kui need, millele on osutatud tsiviilkohtumenetluse normides. Euroopa täitekorralduse tõendit võib korrigeerida, kui tegemist on olulise veaga või kui lahendi ja tõendi vahel on erinevusi.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Lahendi läbivaatamise menetluse võib registreerida kooskõlas tsiviilkohtumenetluse normidega ja korralduse 48 järgi tuleb kõik avaldused esitada kirjalikult ja need tuleb huvitatud isikutele kätte toimetada vähemalt neli päeva enne istungi toimumise kuupäeva. Avalduse esitamiseks võib kasutada määruse VI lisas esitatud vormi.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Kreeka ja inglise keel

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Ei kohaldata. Küprose õigussüsteem ei tunne määruse artikli 4 alla kuuluvaid ametlikke juriidilisi dokumente.

Viimati uuendatud: 04/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.