Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Euroopa täitmiskorraldus

Inglismaa ja Wales

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Inglismaa ja Wales

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Määruse rakendamiseks kasutatakse 1997. aasta tsiviilkohtumenetluse seaduse alusel kehtestatud Inglismaa ja Walesi kohtueeskirju. Neid kohtueeskirju tuntakse tsiviilkohtumenetluse normidena (Civil Procedure Rules (CPR)), mis on vastu võetud seadusandliku aktiga.

Tsiviilkohtumenetluse normide 74. osa 27. norm ja selle juurde kuuluv praktiline juhis 74B sisaldavad sätteid Euroopa täitekorralduse kohta Inglismaal ja Walesis ning täitekorralduse korrigeerimise ja tagasivõtmise menetluste kohta.

Määruse artiklis 10 osutatakse õigusele esitada kohtule täitekorralduse tõendi korrigeerimise avaldus (kui tõendi ja kohtuotsuse vahel on lahknevusi) või tagasivõtmise avaldus (kui tõend ei ole antud vastavalt määruse nõuetele). Menetlus, mida sellistes olukordades kohaldatakse, on sätestatud tsiviilkohtumenetluse normide 23. osas, mis sisaldab eeskirju kohtule avalduste esitamise kohta. Artikli 10 kohane avaldus esitatakse sellele kohtule, mis andis tsiviilkohtumenetluse normide 23. osas sätestatud menetlust järgides välja Euroopa täitekorralduse.

Avaldus esitatakse vormil, mida tuntakse vormina(*) N244.Vormile tuleb märkida, mida täpselt avalduse esitaja taotleb (st kas tõendi korrigeerimist või tagasivõtmist) ja mis põhjusel (näiteks tõendis tuvastatud lahknevus).

(*) Ühendkuningriik kinnitab, et kasutatakse määrusega ette nähtud tüüpvorme. Määruse lisad I–V sisaldavad vorme, mida kasutab kohus täitekorralduse tõendite väljaandmiseks. Võlausaldajad kasutavad nõutavate avalduste tegemiseks asjaomaseid Ühendkuningriigi kohtuvorme ja tõend antakse neile välja määrusega ette nähtud vormil. Kavandatud on nii, et artikli 10 lõike 3 kohase avalduse võib esitada kas Ühendkuningriigi tüüpvormil või määruse VI lisas sätestatud vormil.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Määruse rakendamiseks kasutatakse 1997. aasta tsiviilkohtumenetluse seaduse alusel kehtestatud Inglismaa ja Walesi kohtueeskirju. Neid kohtueeskirju tuntakse tsiviilkohtumenetluse normidena (Civil Procedure Rules (CPR)), mis on vastu võetud seadusandliku aktiga.

Artikli 19 lõikega 1 nõutakse, et võlgnikul peab olema õigus esitada avaldus kohtuotsuse läbivaatamiseks olukordades, kus menetluse algatusdokument ei jõudnud temani või kui tal takistasid nõuet vaidlustada temast sõltumatud erakorralised asjaolud.

Tsiviilkohtumenetluse normide 13. osaga võimaldatakse võlgnikul taotleda kohtuotsuse läbivaatamist määruse artiklis 19 kirjeldatud asjaoludel. Selles on sätestatud tagaseljaotsuse tühistamise või muutmise avalduse esitamise menetlus. Tagaseljaotsus võidakse teha juhul, kui võlgnik ei ole esitanud kättetoimetamise kinnitust ja/või vastuväiteid. Tsiviilkohtumenetluse normide 13. osaga võimaldatakse võlgnikul taotleda kohtuotsuse läbivaatamist määruse artiklis 19 kirjeldatud asjaoludel. Selles on sätestatud tagaseljaotsuse tühistamise või muutmise avalduse esitamise menetlus.

Tagaseljaotsuse tühistamise või muutmise avalduse esitamiseks ei ole konkreetseid vorme ette nähtud. Selline avaldus esitatakse sageli vormil N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Avaldusel tuleb märkida, mida täpselt taotletakse, ja selgitada, miks tuleks kohtuotsus tühistada või miks tuleks seda muuta (näiteks seetõttu, et hagiavaldust ei toimetatud avalduse esitajale piisavalt aegsasti kätte, et ta oleks jõudnud oma kaitset ette valmistada). Sellise avalduse arutamisega kaasneb kohtuotsuse läbivaatamine.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Inglismaa ja Wales aktsepteerivad neile saadetud täitekorralduse tõendeid, mis on välja antud inglise keeles.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Inglismaal ja Walesis täitmisele pööratavad ametlikud juriidilised dokumendid ei ole Inglismaal ja Walesis koostatud. Seetõttu puudub vajadus nimetada asutus, kes neid dokumente kinnitaks.

Viimati uuendatud: 22/07/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.