Euroopa täitmiskorraldus

Eesti

Sisu koostaja:
Eesti

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Eesti

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Eestis on võimalik esitada taotlus määruse artikli 10 lõikes 2 sätestatud Euroopa täitekorralduse korrigeerimiseks või tagasivõtmiseks tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvis 447 ja paragrahvis 6191 lõigetes 3 ja 4 sätestatud korras.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Artikli 19 lõikes 1 määratletud olukordades on võimalik Eestis esitada taotlus tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 415 alusel.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Määruse artikli 20 lõike 2 punkti c kohaldamiseks aktsepteeritakse Eestis tõendeid, mis on inglise või eesti keeles või mis on tõlgitud nendesse keeltesse.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Artiklis 25 osutatud asutus on Harju Maakohus.

Viimati uuendatud: 17/03/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.