Euroopa täitmiskorraldus

Soome

Sisu koostaja:
Soome

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Artikli 10 lõike 2 punkt a – korrigeerimismenetlus

Õigusaktis, mis käsitleb Euroopa täitekorraldust vaidlustamata nõuete kohta (825/2005), on sätestatud järgmine korrigeerimismenetlus.

Olulise vea parandamine Euroopa täitekorralduse tõendis (paragrahv 2)

Kui määruses viidatud kohtuotsus, kohtulik kokkulepe või ametlik juriidiline dokument on määruse alusel välja antud tõendis vääralt esitatud, peab tõendi välja andnud kohus või muu asutus taotluse korral vea parandama.

Euroopa täitekorralduse korrigeerimise taotluse esitamiseks võib kasutada VI lisas esitatud tüüpvormi. Parandus tuleks teha originaaltõendil. Kui originaaltõendit ei ole võimalik korrigeerida, tuleb võlausaldajale väljastada uus tõend. Korrigeerimisest tuleb võimaluse korral teatada pooltele, kes taotlesid tõendi koopiat. Kui asjas esitati apellatsioonkaebus, tuleb korrigeerimisest teatada apellatsioonikohtule.

Artikli 10 lõike 2 punkt b – tagasivõtmismenetlus

Õigusaktis, mis käsitleb Euroopa täitekorraldust vaidlustamata nõuete kohta, on sätestatud järgmine tagasivõtmismenetlus.

Euroopa täitekorralduse tõendi tagasivõtmine (paragrahv 3)

Kui tõend anti välja selges vastuolus määruses sätestatud nõuetega, peab tõendi väljastanud kohus või muu asutus taotluse korral parandama määruses osutatud kohtuotsuses, kohtulikus kokkuleppes või ametlikus juriidilises dokumendis ilmnenud vastuolu.

Euroopa täitekorralduse tagasivõtmise taotluse esitamiseks võib kasutada VI lisas esitatud tüüpvormi. Pooltele antakse ärakuulamise võimalus, välja arvatud juhul, kui see on selgelt tarbetu.

Võimaluse korral tehakse tagasivõtmise õiend originaaltõendile. Tagasivõtmisest tuleb võimaluse korral teatada pooltele, kes taotlesid tõendi koopiat. Kui asjas esitati apellatsioonkaebus, tuleb tagasivõtmisest teatada apellatsioonikohtule.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Vastavalt artikli 12 lõikele 1 tuleb kohaldada määruse III peatüki miinimumstandardeid nende kohtuotsuste suhtes, mis kuuluvad artikli 3 lõike 1 punktide b ja c rakendusalasse kostja puudumise alusel. Vastavalt artikli 12 lõikele 2 kohaldatakse III peatükki ka siis, kui tagaseljaotsus tehti apellatsioonikohtus.

Kui otsus on tehtud tagaselja, tuleb artikli 3 lõike 1 puntides b ja c määratletud tingimuste täitmisel anda võlgnikule teatavatel asjaoludel õigus esitada taotlus kohtuotsuse teistmiseks artikli 19 lõike 1 alusel, et kohtuotsuse saaks kinnitada Euroopa täitekorraldusena. Soomes tehakse võlgniku passiivsuse korral piirkonnakohtus (käräjäoikeus) tagaseljaotsus. Kohtumenetluse seadustiku peatüki 12 paragrahvi 15 alusel on võlgnikul õigus esitada taotlus uue kohtuistungi pidamiseks kolmekümne päeva jooksul alates kuupäevast, kui ta sai tõendatava teatise kohtuotsusest.

Selle sätte kohaldamisel ei ole tähtis, kas võlgnik tegelikult teab tagaseljaotsusest. Kolmekümnepäevane ajapiirang ei hakka kehtima enne, kui tagaseljaotsus on võlgnikule teatavaks tehtud. Seega on see reegel laiem artiklis 19 sätestatud miinimumstandardist. Lisaks sellele võib tagaseljaotsuste puhul kasutada kohtumenetluse seadustiku peatüki 31 eriapellatsiooniviise, sealhulgas paragrahv 1 (kaebus menetlusvea alusel) ja paragrahvi 7 (tagasivõtmistaotlus olulise vea tõttu). Lisaks selle võib kasutada peatüki 31 paragrahvi 17 konkreetset erikaebuse viisi – taotlus möödunud tähtaja ennistamiseks.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Võib esitada Euroopa täitekorralduse tõendi, mis on tõlgitud soome, rootsi või inglise keelde.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Artikli 4 lõike 3 punktis b sätestatud ametlik juriidiline dokument on Soomes ülalpidamiskokkulepe, mille kinnitab iga linna või haldusüksuse sotsiaalamet. Sotsiaalamet väljastab ka sellise kokkuleppe Euroopa täitekorralduse tõendi.

Soome linnade ja haldusüksuste loetelu on elektroonilisel kujul justiitsministeeriumi veebilehel www.oikeus.fi. Linnade ja haldusüksuste aadressid on ka piirkondlike ja kohalike omavalitsuste ühingu veebilehel www.kunnat.net.

Viimati uuendatud: 22/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.