Euroopa täitmiskorraldus

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Taotlus täitekorralduse korrigeerimiseks olulise vea korral või selle tagasivõtmiseks põhjendamatu väljastamise korral, nagu see on sätestatud artikli 10 lõikes 2, tuleb esitada korralduse väljastanud kohtu peakohtusekretärile.

Korrigeerimis- või tagasivõtmistaotluse tagasilükkamise otsuse võib vaidlustada, esitades avalduse kohtu esimehele.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Artiklis 19 sätestatud läbivaatamismenetlus on tavamenetlus, mida kohaldatakse otsuste suhtes, mille on teinud täitekorralduse algselt andnud kohus.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Prantsusmaa ametiasutustele sissenõudjate saadetud Euroopa täitekorralduse registreerimiseks aktsepteeritavad keeled on prantsuse, inglise, saksa, itaalia ja hispaania keel.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Määruse artiklis 25 osutatud ametiasutusteks on notar või notaribürood omav juriidiline isik, kelle käes on saadud originaaldokument.

Viimati uuendatud: 28/06/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.