Euroopa täitmiskorraldus

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Seadusega, millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 805/2004 (millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta), (Euroopa täitekorralduse rakendusseadus) lisatakse tsiviilkohtumenetluse seadustikku (edaspidi „ZPO”) järgmised sätted:

„Paragrahv 1081

Korrigeerimine ja tagasivõtmine

(1)          Määruse (EÜ) nr 805/2004 artikli 10 lõike 1 kohane taotlus kohtutõendi korrigeerimiseks või tagasivõtmiseks tehakse tõendi väljastanud kohtule. Kohus teeb taotluse kohta otsuse. Taotlus notariaal- või haldustõendi korrigeerimiseks või tagasivõtmiseks tehakse tõendi väljastanud asutusele. Notar või haldusasutus edastab taotluse viivitamatult otsuse tegemiseks ringkonnakohtule, kelle jurisdiktsioonis ta asub.

(2)          Võlgnik võib esitada tagasivõtmistaotluse ühe kuu jooksul. Kui tõend tuleb teatavaks teha välismaal, on tähtaeg kaks kuud. See on kohustuslik tähtaeg, mis algab tõendi teatavakstegemise hetkest ning mitte mingil juhul enne seda, kui asjaomane täitekorraldus on kätte toimetatud. Tagasivõtmistaotluses esitatakse põhjus, miks korraldus valesti tehti.

(3)          Korrigeerimise ja tagasivõtmise suhtes kohaldatakse mutatis mutandis paragrahvi 319 lõikeid 2 ja 3.”

ZPO paragrahvi 319 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„Paragrahv 319

Kohtuotsuste korrigeerimine

(1) ...

(2)          Korrigeerimisotsust kajastatakse kohtuotsusel ja selle koopiatel. Kui korrigeerimisotsus esitatakse paragrahvis 130b kindlaks määratud vormil, tuleb see salvestada eraldi elektroonilise dokumendina. Kõnealune dokument on kohtuotsusega lahutamatult seotud.

(3)          Korrigeerimistaotluse tagasilükkamiskorralduse kohta ei saa esitada apellatsiooni; korrigeerimiskorralduse kohta võib viivitamatult esitada kaebuse.”

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Kehtivate Saksa tsiviilmenetlusreeglite alusel on võlgnikul üldreeglina ja mitte ainult määruse (EÜ) nr 805/2004 artikli 19 lõikes 1 osutatud erandjuhtumitel õigus esitada läbivaatamistaotlus põhjusel, et kohtuotsusele polnud võimalik vastu väita või ta ei saanud kohtusse ilmuda (vt artikli 19 lõiget 2).

a)    Tagaseljaotsused ja täitekorraldused

Võlgnik võib ZPO paragrahvi 338 alusel taotleda tagaseljaotsuse tühistamist. Maksekorraldusmenetlustes väljastatud korralduse vastu on olemas samasugune heastamisvahend (vt ZPO paragrahvi 700 koostoimes ZPO paragrahviga 338). Taotluse tegemiseks esitatakse vastuväiteteatis kohtule, kes peamist kohtuasja menetleb. Vastuväiteteatise esitamise tähtaeg on kaks nädalat. See on seadustes sätestatud tähtaeg ning see algab otsuse või korralduse teatavakstegemisest. Kui taotlus vastu võetakse, jätkub menetlus sellest etapist, kus see oli enne tagaseljaotsuse tegemist. Taotluse vastuvõtmine ei sõltu sellest, miks võlgnik nõuet ei vaidlustanud või kohtusse ei ilmunud.

Kui määruse (EÜ) nr 805/2004 artikli 19 punkti 1 lõikes a osutatud juhtudel ei ole mitte ainult menetlust algatavast dokumendist või samaväärsest teatisest või kohtukutsest nõuetekohaselt teatatud, vaid on puudujääke ka kohtuotsusest teatamisega – näiteks sellepärast, et mõlemal korral saadeti teatised aadressile, kus võlgnik ei ole enam kaua elanud – on seisukoht järgmine: kui ei ole võimalik tõestada, et tagaseljaotsusest või täitekorraldusest on nõuetekohaselt teatatud, või kui teatamine on kehtetu teatamise põhireeglite rikkumise tõttu, algab kahenädalane vastuväidete esitamise tähtaeg alles pärast seda, kui võlgnik sai tegelikult tagaseljaotsuse või täitekorralduse kätte. Lisaks sellele on võlgnikul endiselt õigus taotleda kohtuotsuse tühistamist.

Määruse (EÜ) nr 805/2004 artikli 19 lõike 1 punktis b osutatud juhtudel, st kui kättetoimetamisnõudeid ei ole rikutud, kuid võlgnik pole vääramatu jõu tõttu või temast mitteolenevatel erandlikel asjaoludel saanud nõuet vaidlustada, on seisukoht järgmine: kui takistus kõrvaldatakse piisavalt vara enne kohtuotsuse tühistamise tähtaja möödumist, võib võlgnik kasutada tavalist heastamisvahendit, st esitada apellatsiooni (vt eespool). Kui võlgnik ei saanud kohtusse ilmuda näiteks liiklusõnnetuse tõttu, on tal tavaliselt võimalik kahe nädala jooksul alates kohtuotsusest teatamisest esitada taotlus ise või nimetada selleks isik, kes teeb seda tema nimel. Kui takistus on siiski endiselt olemas pärast taotluse esitamise tähtaja möödumist, võib võlgnik ZPO paragrahvi 233 alusel taotleda tähtaja ennistamist. Need sätted ei piirdu vääramatu jõu juhtumitega ning võimaldavad poolel esitada taotlus tähtaja ennistamiseks, kui ta ei ole endast mitteolenevatel põhjustel saanud kinni pidada seadustes sätestatud tähtajast (või teatavatest muudest tähtaegadest). Tähtaja ennistamise taotlus tuleb esitada kahe nädala jooksul alates takistuse kõrvaldamise kuupäevast. Kui tähtajast on möödunud üle ühe aasta, ei ole taotlust enam võimalik esitada. Taotluse vaatab läbi kohus, kelle pädevusse kuulub kohtuotsuse tühistamise taotluse menetlemine (st peamist asja menetlev kohus), taotluse esitamise tähtaeg on samuti kaks nädalat.

Kui võlgniku esitatud taotlus kohtuotsuse tühistamiseks on võetud menetlusse, kuid ta ei ilmu kohtusse, ei ole enam heastamisvahendit tema taotlust tagasilükkava tagaseljaotsuse vastu (vt ZPO paragrahv 345). Võlgnikul on siiski piiratud õigus esitada apellatsioon. ZPO paragrahvi 514 lõike 2 alusel saab ta oma apellatsiooni toetuseks tugineda asjaolule, et tema ilmumata jätmise põhjuseks ei olnud hooletus. Üldist apellatsiooniloa piirangut (vt ZPO paragrahvi 511 lõiget 2) ei kohaldata. Apellatsioon esitatakse apellatsioonikohtule. Apellatsiooni esitamise tähtaeg on üks kuu; see on seadustes sätestatud tähtaeg, mis algab täieliku kohtuotsuse teatavakstegemisest ja hiljemalt viie kuu möödumisel kohtuotsuse väljakuulutamisest. Kuna tegemist on seadustes sätestatud tähtajaga, võib võlgnik nõuda ZPO paragrahvi 233 alusel tähtaja ennistamist, kui tal ei olnud võimalik täita endast mitteolenevatel põhjustel apellatsiooni esitamise tähtaega (vt eespool).

b)    Kohtuotsus toimiku alusel

Kui võlgnik ei ilmu suulisele menetlusele ja kohus ei tee tagaseljaotsust, vaid teeb kohtuotsuse võlausaldaja taotluse korral toimiku alusel (vt ZPO paragrahvi 331a lõige 2), võib kohtuotsuse edasi kaevata. ZPO paragrahvi 511 alusel võib otsuse edasi kaevata, kui nõude summa ületab 600 eurot või kui esimese astme kohus on andnud apellatsiooniloa põhimõttelistel põhjustel (ZPO paragrahvi 511 lõige 4). Seoses edasikaebamise formaalsete nõuete ja õigusega tähtaja ennistamisele osutatakse eespool kirjeldatule.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Euroopa täitekorralduse rakendusseadusega lisatakse ZPOsse järgmised sätted:

„Paragrahv 1083

Tõlge

Kui nõutakse, et võlausaldaja peab esitama tõlke määruse (EÜ) nr 805/2004 artikli 20 lõike 2 punkti c alusel, koostatakse see saksa keeles ning tõlke kinnitab selleks kvalifitseerunud isik liikmesriigis.”

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Saksamaal on määruse (EÜ) nr 805/2004 artikli 25 lõike 1 tähenduses ametlikud juriidilised dokumendid notarite ja noorsoohoolekande asutuste koostatud dokumendid, mis kuuluvad täitmisele. ZPOsse lisatavas uues paragrahvis 1079 antakse Euroopa täitekorralduse rakendusseadusega Euroopa täitekorralduse tõendi väljastamisõigus määruse (EÜ) nr 805/2004 artikli 25 lõike 1 kohaldamiseks ametnikule, kes vastutab täitmisele kuuluva dokumendi väljastamise eest (vt ZPO paragrahvi 724). Need sätted on järgmised:

„Paragrahv 1079

Pädevus

Tõendeid

1.            Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 805/2004 (millega luuakse Euroopa täitekorralduse vaidlustamata nõuete kohta) artikli 9 lõike 1, artikli 24 lõike 1, artikli 25 lõike 1 ja

2.            artikli 6 lõigete 2 ja 3 alusel võivad väljastada täitmisele kuuluva dokumendi väljastamise eest vastutavad kohtud, asutused või notarid.”

ZPO paragrahvi 797 lõike 2 alusel väljastab notariaalse dokumendi täitmisele kuuluva koopia (ja seega Euroopa täitekorralduse tõendi) notar, kes dokumenti säilitab; kui dokumendi on väljastanud asutus, teeb seda asutus. Tavaliselt säilitab dokumenti notar, kes selle kinnitas.

Sotsiaalhoolekande seadustiku VIII osa paragrahvi 60 lõike 3 punkti 1 alusel on noorsoohoolekande amet, kelle ülesanne on kohustuste kinnitamine, pädev väljastama noorsoohoolekande dokumendi täitmisele kuuluvat koopiat. Tulemus on, et noorsoohoolekande amet, kes väljastas ametliku juriidilise dokumendi, on pädev väljastama Euroopa täitekorralduse tõendit. Euroopa täitekorralduse rakendusseaduses sätestatakse selgitamine, muutes noorsoohoolekande seadustiku VIII osa paragrahvi 60 lõike 3 punkti 1.

Täitmisele kuuluvate dokumentide väljastamise pädevusega seoses võib seega järeldada, et kõik Saksamaa notarid ja noorsoohoolekande ametid võivad üldreeglina väljastada Euroopa täitekorralduse tõendeid. Kuna Saksamaal on üle 8 000 notari ja mitusada noorsooametnikku, ei ole kohane koostada nende nimekirja avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas. Lisaks sellele oleks sellise nimekirja ajakohastamine liigselt kulukas. Saksamaa valitsus loobub nimekirja saatmisest ning teatab selle asemel oma regulatiivmeetmed, mis on sätestatud ZPO paragrahvis 1079 koostoimes ZPO paragrahvi 797 lõikega 2 või sotsiaalhoolekande seadustiku VIII osa paragrahvi 60 lõike 3 punktiga 1, et need avaldataks Euroopa Liidu Teatajas. See teave võimaldab võlausaldajal leida raskusteta pädev asutus määruse (EÜ) nr 805/2004 artikli 25 kohaldamiseks. Lisaks sellele on enamikel juhtudel pädevaks asutuseks sama asutus, kes väljastas ametliku juriidilise dokumendi, nagu eespool selgitatud.


Jõustatavate dokumentide väljastamise pädevuses osas võib seega järeldada, et kõik Saksamaa notarid ja noorsoohoolekande ametid võivad üldreeglina väljastada Euroopa täitekorralduse tõendeid. Kuna Saksamaal on üle 8000 notari ja mitusada noorsooametnikku, ei ole kohane koostada nende nimekirja avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas; lisaks sellele oleks sellise nimekirja ajakohastamine liigselt kulukas. Meil on kavas hoiduda nimekirja saatmisest ning teeme selle asemel ettepaneku teatada oma regulatiivkorrast, mis on sätestatud ZPO paragrahvis 1097 koostoimes ZPO paragrahvi 797 lõikega 2 või sotsiaalhoolekande seadustiku VIII osa paragrahvi 60 lõike 3 lõiguga 1, et see avaldada Euroopa Liidu Teatajas. See teave võimaldab võlausaldajal leida raskusteta pädev asutus määruse (EÜ) nr 805/2004 artikli 25 kohaldamiseks. Lisaks sellele on enamikel juhtudel pädevaks asutuseks sama asutus, kes väljastas ametliku juriidilise dokumendi, nagu me juba selgitasime eespool.

Viimati uuendatud: 08/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.