Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Euroopa täitmiskorraldus

Gibraltar

Sisu koostaja:
Gibraltar

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Vastavalt Gibraltari ülemkohtu reeglistiku reeglile 6 kohaldatakse Gibraltaril Inglismaa ja Walesi tsiviilkohtumenetluse reeglistikku.

Artiklis 10 osutatakse õigusele esitada kohtule taotlus tõendi korrigeerimiseks (kui tõend ja kohtuotsus on vastuolus) või tühistamiseks (kui tõend ei täida määruse tingimusi). Selliste olukordade puhul kasutatakse tsiviilkohtumenetluse reeglistiku osa 23, milles on eeskirjad taotluste esitamiseks kohtule. On ette nähtud, et artikli 10 alusel esitatakse taotlus kohtule, mis andis välja Euroopa täitekorralduse, kasutades osa 23 menetlust. Gibraltaril teeb Euroopa täitekorralduse ülemkohus.

Osa 23 täistekst on veebilehel http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Taotlus tehakse taotluse teatisel, mida nimetatakse vormiks#_ftn1(*) nr 244 (vt http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Taotluse teatises peab olema nimetatud, millist määrust taotluse esitaja soovib (st kas korrigeerimismäärust või tühistamismäärust) ja miks taotluse esitaja määrust soovib (näiteks sellepärast, et tõendis on viga).

Tsiviilkohtumenetluse reeglistiku muudatuses võetakse arvesse Euroopa täitekorraldust ning suunatakse taotluse esitaja osa 23 juurde, ning see muudatus sisaldab üksikasjalikku teavet taotluse esitamise menetluse kohta.(*)Ühendkuningriik kinnitab, et kasutatakse määruse standardvorme. Kohus annab välja tõendid vormidel, mis on määruse I–V lisas. Võlausaldajad kasutavad nõutavate taotluste tegemiseks asjaomast Ühendkuningriigi kohtu vormi ja tõend antakse välja määruses sätestatud vormil. Kavandatakse, et artikli 10 lõike 3 alusel võib teha taotluse Ühendkuningriigi standardsel taotlusvormil või määruse VI lisa vormil.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Vastavalt Gibraltari ülemkohtu reeglistiku reeglile 6 kohaldatakse Gibraltaril Inglismaa ja Walesi tsiviilkohtumenetluse reeglistikku.

Käesoleva määruse jõustamiseks kasutatakse 1997. aasta tsiviilkohtumenetluse seaduse alusel tehtud Inglismaa ja Walesi kohtu reeglistikku. Seda kohtureeglistikku nimetatakse tsiviilkohtumenetluse reeglistikuks ja see antakse seadusega.

Artikli 19 lõikega 1 nõutakse, et võlgnikul peab olema õigus esitada taotlus kohtuotsuse teistmiseks olukordades, kus menetluse algatusdokument ei jõudnud temani või kui tal takistati nõude vaidlustamist mitte omal süül.

Tsiviilkohtumenetluse reeglistiku osaga 13 lubatakse võlgnikul esitada taotlus kohtuotsuse teistmiseks artiklis 19 kirjeldatud olukordades. Selles sätestatakse taotluse esitamise menetlus tagaseljaotsuse tühistamiseks või muutmiseks. Tagaseljaotsuse võib teha siis, kui võlgnik ei ole esitanud kinnitust hagi kättesaamise kohta ja/või on jätnud hagile vastamata.

Osa 13 täistekst on veebilehel http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Tagaseljaotsuse tühistamiseks või muutmiseks taotluse esitamiseks ei ole vorme ette nähtud. Tavaliselt kasutab taotluse esitaja taotluse tegemisel taotluse teatist vormis nr 244 (vt http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Taotluse esitaja peaks osutama, millist määrust ta tahaks ja miks kohtuotsus tuleks tühistada või muuta, näiteks sellepärast, et ta ei saanud hagist piisavalt vara teada, et valmistada ette oma kaitse. Sellise taotluse menetlemisega kaasneb kohtuotsuse teistmine.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Gibraltarile saadetud tõendeid aktsepteeritakse inglise keeles.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Kuigi teiste liikmesriikide ametlikke juriidilisi dokumente võidakse Gibraltaril kasutada, neid Gibraltaril välja ei anta. Seetõttu puudub vajadus määrata ametiasutus nende kinnitamiseks.

Viimati uuendatud: 28/07/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.