Euroopa täitmiskorraldus

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Kreeka

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Euroopa täitekorralduse tõendi korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlus on sätestatud määruse (EÜ) nr 805/2004 artiklis 10 ning sama menetlust kohaldatakse ka kinnitatud kohtulahendite (määruse artikli 24 lõige 3) ja ametlike juriidiliste dokumentide (artikli 25 lõige 3) suhtes. Nende menetluste ja loomulikult kohtu pädevust käsitlevate menetluste suhtes kohaldatakse Kreekas tsiviilmenetluse seadustiku (κώδικας πολιτικής δικονομίας) artiklit 933, milles käsitletakse vastuväite esitamist täidetava korralduse kehtivuse suhtes. Korrigeerimist või tagasivõtmist ei ole võimalik vaidlustada, sest analoogselt kohaldatakse määruse artikli 10 lõiget 4, ning vastavalt artikli 24 lõikele 3 ja artikli 25 lõikele 3 kohaldatakse nimetatud sätet ka kinnitatud kohtulahendite ja ametlike juriidiliste dokumentide suhtes.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Kui Euroopa täitekorraldusena kinnitatud kohtuotsus tuleb läbi vaadata, sest võlgnik ei saanud ennast kaitsta liiga hilja saadud kohtukutse või vääramatu jõu tõttu, st erakorralistel, temast mitteolenevatel asjaoludel, tuleb kohaldada menetlust, mida kohaldas otsuse teinud kohus. Teisisõnu kohaldatakse tsiviilmenetluse seadustikus (artikkel 495 ja artikkel 501 jj.) sätestatud tagaseljaotsuse suhtes vastuväite esitamise menetlust.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Taotlus ametliku juriidilise dokumendi kinnitamiseks Euroopa täitekorraldusena, mis on liikmesriigis täitmisele pööratav vastavalt määruse artikli 25 lõikele 1, tuleb esitada kreeka või inglise keeles.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Notari koostatud dokumendi kinnitamine Euroopa täitekorraldusena (ametlik juriidiline dokument, mille suhtes kohaldatakse määruse artikli 4 lõiget 3 koostoimes Kreeka tsiviilmenetluse seadustiku artikli 904 lõike 2 punktidega d ja g) kuulub kõnealuse notari ehk Kreeka õiguse kohaselt selle isiku pädevusse, kes täitmisele pööratava dokumendi välja andis. Kui tegemist on dokumendiga, mis seaduse kohaselt tuleb pöörata täitmisele, kuid mida ei ole välja andnud kohus, kuulub dokumendi kinnitamine samalaadselt notari välja antud dokumentidega selle isiku pädevusse, kes dokumendi välja andis.

Viimati uuendatud: 19/04/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.