Euroopa täitmiskorraldus

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Ungaris kohaldatakse Euroopa täitekorralduse tõendi korrigeerimise või tagasivõtmise suhtes kohtulikku täitemenetlust käsitleva 1994. aasta LIII seaduse II peatükki.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Selle kohtuotsuse läbivaatamise suhtes, mille alusel väljastati Euroopa täitekorraldus, kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustikku käsitleva 1952. aasta III seaduse VII peatükki.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Euroopa täitekorralduse tõendi täitmisel aktsepteeritakse inglise ja ungari keelt.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Asutus, kelle pädevuses on Ungaris Euroopa täitekorraldusena väljastatud ametliku dokumendi kinnitamine, on tavaliselt piirkonnakohus, kelle tööpiirkonnas asub dokumendi koostanud asutus.

Juhul, kui ametliku dokumendi on koostanud, kohtumääruse on väljastanud või kohtuliku kokkuleppega samaväärse kokkuleppe on heaks kiitnud notar, kuulub dokumendi kinnitamine notari pädevusse.

Veebilehe ülaosas olevat otsinguvahendit kasutades leiate kohtud, kes on pädevad kinnitama Ungaris Euroopa täitekorraldusena koostatud ametlikke dokumente.

Alloleval lingil klõpsates ja otsingufunktsiooni kasutades leiate notarid, kes on pädevad dokumente kinnitama.

Viimati uuendatud: 24/10/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.