Euroopa täitmiskorraldus

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Itaalia

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Artikli 10 lõikes 2 osutatud Euroopa täitekorralduse tõendi korrigeerimine on Itaalia õiguse kohaselt olulise vea korrigeerimine. Asjaomased sätted on tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 287 jj.

Artikli 10 lõikes 2 osutatud Euroopa täitekorralduse tõendi tagasivõtmine on Itaalia õiguse kohaselt tühistamine kodades. Asjaomased sätted on tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 737 jj. Korrigeerimine või tagasivõtmine algatatakse apellatsioonimenetlusega ja lõpetatakse kohtunikekogu põhistatud määruse tegemisega. Võimalik on korraldada ärakuulamine.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Artikli 19 lõikes 1 osutatud läbivaatamismenetlus hõlmab Itaalia õiguse kohaselt tavalises korras esitatavat apellatsioonkaebust (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 323 jj: apellatsioonkaebus ja kassatsioonkaebus (ricorso per cassazione)) ning erakorralist apellatsioonkaebust (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 395).

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Artikli 20 lõike 2 punkti c tähenduses aktsepteeritav keel on itaalia keel.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Artikli 25 tähenduses määratud asutus on kohus (Tribunale).

Viimati uuendatud: 28/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.