Euroopa täitmiskorraldus

Läti

Sisu koostaja:
Läti

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Läti

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelon juba tõlgitud.

Läti ametiasutused teatavad seoses siseriiklikes õigusaktides sätestatud normidega, millega rakendatakse määruse artikli 10 lõiget 2 ja nähakse ette menetlus Euroopa täitekorralduse tõendi korrigeerimiseks või tagasivõtmiseks, et artikli 10 lõike 2 rakendusmeetmed on inkorporeeritud tsiviilkohtumenetluse seaduse artiklitesse 543.1 ja 545.1.

„Artikkel 5431. Vigade parandamine Euroopa Liidu täitedokumentides

1) Menetluspoole taotlusel võib otsuse või määruse teinud kohus parandada Euroopa täitekorralduse tõendis esinevaid vigu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 805/2004 artikli 10 alusel, nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/2003 artikli 41 lõikes 1 ja artikli 42 lõikes 1 osutatud tõendis esinevaid vigu nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/2003 alusel või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 606/2013 artiklis 5 osutatud tõendis esinevaid vigu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 606/2013 artikli 9 lõike 1 punkti a alusel. Kohus võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 606/2013 artiklis 5 osutatud tõendis esinevaid vigu parandada ka omal algatusel.

2) Taotlus Euroopa täitekorralduse tõendi parandamiseks tuleb esitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 805/2004 artikli 10 lõikes 3 osutatud tüüpvormil.

3) Täitedokumentides esinevate vigade parandamist menetletakse kohtuistungil, millest menetluspooli on eelnevalt teavitatud. Kui menetluspooltel ei ole võimalik kohtusse tulla, ei takista see küsimuse läbivaatamist.

4) Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud esinevaid vigu täitedokumentides parandatakse kohtuotsusega.

5) Täitedokumendis esineva vea parandamiseks tehtud määruse peale võib esitada määruskaebuse.

Artikkel 5451. Euroopa täitekorralduse tõendi ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 606/2013 artiklis 5 osutatud tõendi tagasivõtmine

1) Kui menetluspool esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 805/2004 artikli 10 lõikes 3 osutatud vormi kasutades taotluse, võib otsuse või määruse teinud kohus Euroopa täitekorralduse tõendi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 805/2004 artikli 10 alusel tagasi võtta.

11) Menetluspoole taotlusel või omal algatusel võib otsuse teinud kohus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 606/2013 artiklis 14 osutatud tõendit kasutades võtta tagasi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 606/2013 artiklis 5 osutatud tõendi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 606/2013 artikli 9 lõike 1 punkti b alusel.

2) Euroopa täitekorralduse tõendi või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 606/2013 artiklis 5 osutatud tõendi tagasivõtmise taotlust menetletakse kohtuistungil, millest menetluspooli on eelnevalt teavitatud. Kui menetluspooltel ei ole võimalik kohtusse tulla, ei takista see küsimuse läbivaatamist.

3) Kohtu määruse peale võib esitada määruskaebuse.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelon juba tõlgitud.

Määruse artikli 19 lõike 1 rakendamiseks ei inkorporeerinud Läti siseriiklikesse õigusaktidesse täiendavaid õigusnorme, sest Lätis sisaldab neid norme tsiviilkohtumenetluse seadus.

„Artikkel 51. Menetlustähtaegade ennistamine

1) Kui menetlustähtaegadest ei ole kinni peetud, ennistab kohus menetluspoole taotlusel menetlustähtaja, kui ta leiab, et varasematest tähtaegadest mittekinnipidamine oli põhjendatud.

2) Tähtaja ennistamise korral peab kohus võimaldama ka edasilükkunud menetlustoimingu lõpuleviimise.

Artikkel 52. Menetlustähtaegade pikendamine

Kohtu või kohtuniku määratud tähtaega tohib menetluspoole taotlusel pikendada.

Artikkel 53. Menetlustähtaegade pikendamis- või ennistamismenetlus

1) Taotlus menetlustähtaja pikendamiseks või menetlustähtaja ennistamiseks esitatakse kohtule, kus menetlus pidi toimuma, ning taotlust menetletakse kirjalikus menetluses. Enne taotluse menetlemist kirjalikus menetluses teavitatakse sellest menetluspooli ja neile saadetakse samal ajal taotlus menetlustähtaja pikendamiseks või menetlustähtaja ennistamiseks.

2) Menetlustähtaja ennistamise taotlusele lisatakse dokumendid, mis on menetlustoimingu tegemiseks vajalikud, ja põhjendatakse menetlustähtaja ennistamise vajadust.

3) Kohtuniku määratud tähtaega võib pikendada kohtunik ainuisikuliselt.

4) Kui kohus või kohtunik keeldub tähtaja pikendamisest või ennistamisest, võib esitada määruskaebuse.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Määruse artikli 20 lõike 2 punkti c kohaselt teatab Läti, et Euroopa täitekorralduse tõendite vastuvõtmiseks ja koostamiseks aktsepteeritakse läti keelt.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelon juba tõlgitud.

Läti ei ole määranud ametiasutusi, kellel on õigus väljastada ametlikke dokumente vastavalt määruse artiklile 25.

Viimati uuendatud: 05/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.