Euroopa täitmiskorraldus

Läti

Sisu koostaja:
Läti

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Läti

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Läti ametiasutused teatavad seoses siseriiklikes õigusaktides sätestatud normidega, millega rakendatakse määruse artikli 10 lõiget 2 ja nähakse ette menetlus Euroopa täitekorralduse tõendi korrigeerimiseks või tagasivõtmiseks, et artikli 19 lõike 2 rakendusmeetmed on inkorporeeritud Läti tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvidesse 5431 ja 5451.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Määruse artikli 19 lõike 1 rakendamiseks ei inkorporeerinud Läti siseriiklikesse õigusaktidesse täiendavaid õigusnorme, sest Lätis sisaldab neid norme tsiviilkohtumenetluse seadus.

„Paragrahv 51. Menetlustähtaegade ennistamine

1) Menetluspoole taotlusel ennistab kohus ületatud menetlustähtaja, kui ta leiab, et varasematest tähtaegadest mittekinnipidamine oli põhjendatud.

2) Menetlustähtaja ennistamise korral peab kohus võimaldama ka edasilükkunud menetlustoimingu lõpuleviimise.

Paragrahv 52. Menetlustähtaegade pikendamine

Kohtu või kohtuniku määratud tähtaega võib menetluspoole taotlusel pikendada.

Paragrahv 53. Menetlustähtaegade pikendamis- või ennistamismenetlus

1) Taotlus ületatud menetlustähtaja pikendamiseks või menetlustähtaja ennistamiseks esitatakse kohtule, kus menetlus pidi toimuma, ning taotlust menetletakse kirjalikus menetluses. Enne taotluse menetlemist kirjalikus menetluses teavitatakse sellest menetluspooli ja neile saadetakse samal ajal taotlus ületatud menetlustähtaja pikendamiseks või menetlustähtaja ennistamiseks.

2) Menetlustähtaja ennistamise taotlusele lisatakse dokumendid, mis on menetlustoimingu tegemiseks vajalikud, ja põhjendatakse menetlustähtaja ennistamise vajadust.

3) Kohtuniku määratud tähtaega võib pikendada kohtunik ainuisikuliselt.

4) Kui kohus või kohtunik keeldub tähtaja pikendamisest või ennistamisest, võib esitada määruskaebuse.“

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Määruse artikli 20 lõike 2 punkti c kohaselt teatab Läti, et Euroopa täitekorralduse tõendite vastuvõtmiseks ja koostamiseks aktsepteeritakse läti keelt.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Notariaadiseaduse paragrahvi 10711 lõige 3:

Hageja taotlusel väljastab vannutatud notar Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 805/2004 (millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta, edaspidi „määrus (EÜ) nr 805/2004“) ja selle artikli 25 lõike 1 alusel Euroopa täitekorralduse (määruse (EÜ) nr 805/2004 III lisa) välja antud täitmisele pööratavate notariaalaktide kohta.

Viimati uuendatud: 05/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.