Euroopa täitmiskorraldus

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Leedu

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta (edaspidi „määrus“), esitab Leedu Vabariigi Justiitsministeerium käesolevaga teabe seoses artiklis 30 osutatud apellatsioonimenetluse, keele ja asutustega. Samas esitame asjaomase Leedu Vabariigi seaduse (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta, Ametlik Teataja nr 58, 7. mai 2005) (edaspidi „seadus“) ja Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Ametlik Teataja nr 36-1340, 6. aprill 2002; Ametlik Teataja nr 42, 24. aprill 2002) (edaspidi „seadustik“) teksti.

Euroopa täitekorralduse tõendi väljastanud kohus võib seda huvitatud poole taotlusel korrigeerida (määruse artikli 10 lõike punkti a, seaduse artikli 5 lõike 1 ja seadustiku artikli 648 lõike 6 alusel). Ametlikku juriidilist dokumenti käsitlevat Euroopa täitekorralduse tõendit võib korrigeerida ringkonnakohus selle notari tegevuskohas, kes tegi ametliku juriidilise dokumendi jõustamiskande. Euroopa täitekorralduse tõendi korrigeerimistaotluse esitamisel ei pea tempelmaksu maksma.

Euroopa täitekorralduse tõendi väljastanud kohus võib selle kohtu korraldusega tagasi võtta (määruse artikli 10 lõike punkti b ja seaduse artikli 5 lõike 2 alusel). Ametlikku juriidilist dokumenti käsitlevat Euroopa täitekorralduse tõendit võib tühistada ringkonnakohus selle notari tegevuskohas, kes tegi ametliku juriidilise dokumendi jõustamiskande. Euroopa täitekorralduse tõendi tagasivõtmistaotluse esitamisel ei pea tempelmaksu maksma.

Seaduse artikkel 5 on järgmine:

„Artikkel 5. Euroopa täitekorralduse tõendi korrigeerimine või tagasivõtmine.

1. Kui Euroopa täitekorralduse tõend erineb kirja- või mõne muu vea tõttu kohtuotsusest või ametlikust juriidilisest dokumendist, kohaldatakse Euroopa täitekorralduse tõendi korrigeerimiseks mutatis mutandis Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 648 lõiget 6.

2. Euroopa täitekorralduse tõendi väljastanud kohus võtab määruse artikli 10 lõike punktis b osutatud asjaoludel Euroopa täitekorralduse tõendi tagasi või mitte.

3. Käesolevas artiklis osutatud asjades poolte esitatud taotlused on tempelmaksust vabastatud.

4. Käesolevat artiklit kohaldatakse ka siis, kui selle notari tegevuskoha ringkonnakohtul, kes tegi jõustamiskande, palutakse käesoleva seaduse artikli 4 lõike 2 alusel väljastatud Euroopa täitekorralduse tõendit korrigeerida või see tagasi võtta.

Seadustiku artikli 648 lõige 6 on järgmine:

„Kui jõustamisdokumendi koostamisel tehakse kirja- või muu viga, korrigeerib dokumendi selle väljastanud institutsioon huvitatud poole taotlusel.“

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Esitame asjaomase Leedu Vabariigi seaduse (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta, Ametlik Teataja nr 58, 7. mai 2005) (edaspidi „seadus“) ja Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Ametlik Teataja nr 36-1340, 6. aprill 2002; Ametlik Teataja nr 42, 24. aprill 2002) (edaspidi „seadustik“) teksti.

Tagaseljaotsust võib teista kohtuistungilt puudunud poole põhjendatud taotlusel, mis on esitatud 20 päeva jooksul alates kuupäevast, mil tagaseljaotsus teatavaks tehti (seda 20päevast tähtaega võib seadustiku artikli 78 alusel pikendada nende isikute puhul, kes pole suutnud seda täita kohtu arvates mõjuvatel põhjustel). Pärast taotluse saamist saadab kohus selle koos lisade koopiatega pooltele ja kolmandatele isikutele ning teatab neile, et pooled peavad esitama ja kolmandad isikud võivad esitada kirjalikke märkusi neljateistkümne päeva jooksul. Kohus vaatab taotluse läbi kirjaliku menetluse käigus neljateistkümne päeva jooksul pärast märkuste esitamise tähtaega. Kui pärast taotluse läbivaatamist kohus järeldab, et pool puudus kohtuistungilt mõjuvatel põhjustel, millest ta ei saanud kohut õigeaegselt teavitada, ning taotluses osutatakse tõenditele, mis võivad mõjutada kõnealuse tagaseljaotsuse õiguspärasust ja kehtivust, võtab kohus tagaseljaotsuse tagasi ja vaatab asja uuesti läbi.

Kui asja uuritakse vastavalt dokumendimenetlusele (seadustiku XXII peatükk), võib kohus, kui see on mõjuvatel põhjustel õigustatud, pikendada kostja tähtaega vastuväidete esitamiseks seadustiku artikli 430 lõike 5 alusel, ning sellistel juhtudel, kui asja uuritakse vastavalt seadustiku XXIII peatüki eeskirjadele (nende juhtumite eriomadused, mis on seotud kohtu korralduse tegemisega), võib kohus, kui see on mõjuvatel põhjustel õigustatud, pikendada kostja tähtaega vastuväidete esitamiseks võlausaldaja nõude asjus seadustiku artikli 439 lõike 2 alusel.

Seadustiku artikkel 287:

“1. Kohtuistungilt puudunud poolel on õigus esitada taotlus tagaseljaotsuse teistmiseks tagaseljaotsuse teinud kohtule 20 päeva jooksul alates kohtuotsuse tegemisest.

2. Taotluses esitatakse:

1) milline kohus tegi tagaseljaotsuse;

2) andmed taotluse esitaja kohta:

3) mis asjaoludel taotluse esitaja kohtuistungilt puudus ja miks ta ei saanud kohtule istungi kuupäevaks puudumise mõjuvatest põhjustest teatada, sealhulgas tõendid asjaolude kohta;

4) asjaolud, mis võivad mõjutada kohtuotsuse õiguspärasust ja kehtivust ning tõendid asjaolude kohta;

5) mida taotleja taotleb;

6) taotlusele lisatud dokumentide loetelu;

7) taotluse esitaja allkiri ja taotluse koostamise kuupäev.

3. Kohtule esitatakse nii mitu taotluse ja lisade koopiat, kui palju on pooli ja kolmandaid isikuid.

4. Taotluses olevad vead kõrvaldatakse kooskõlas nõudest vigade kõrvaldamise menetlusega.

5. Kui samas asjas esitatakse apellatsioon ja taotlus tagaseljaotsuse teistmiseks, vaadatakse esmalt läbi taotlused tagaseljaotsuse teistmiseks ja kohtu korraldused seoses nende kohtuotsustega.“

Seadustiku artikli 430 lõige 5:

„Kui vastuväited esitatakse pärast 20päevase tähtaja möödumist või kui need ei vasta käesoleva artikli lõike 1 nõuetele, ei võta kohus neid vastu. Vastuväidete tagasilükkamise korralduse kohta võib esitada eraldi apellatsiooni. Kui kostja ei täida tähtaega mõjuvatel põhjustel, võib kohus taotluse korral tähtaega pikendada.“

Seadustiku artikli 439 lõige 2:

Võlgnike vastuväited seoses võlausaldaja nõudega esitatakse kirjalikult 20 päeva jooksul alates kuupäevast, mil võlgnikule tehti kohtu korraldus teatavaks. Vastuväited vastavad menetluslike dokumentide sisu ja vormi üldnõuetele, välja arvatud nõue esitada põhjused. Kui võlgnik esitab vastuväite mõjuvatel põhjustel pärast käesolevas lõikes osutatud tähtaja möödumist, võib kohus võlgniku taotlusel vastuväidete esitamise tähtaega pikendada. Eraldi apellatsiooni võib esitada korralduse kohta, millega selline võlgniku taotlus tagasi lükati.

Seadustiku artikli 78 lõige 1:

„Isikutele, kes pole täitnud seaduses sätestatud või kohtu kehtestatud tähtaega, võib kohus mõjuvatel põhjustel anda nimetatud tähtaja pikenduse.“

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Kooskõlas seaduse#_ftn1[1] artikli 2 lõikega 4 on määruse artikli 20 lõike 2 punkti c tähenduses kasutatav keel leedu keel.

Seaduse artikli 2 lõige 4:#_ftn2[1]

„Leedu Vabariigis jõustatav Euroopa täitekorraldus või selle koopia tõlgitakse leedu keelde ja jõustatakse, kohaldamata Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku LX peatüki paragrahvi 7.“#_ftnref1[1] Euroopa täitekorraldus vaidlustama nõuete korral (Ametlik Teataja nr 58, 7. mai 2005)

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Kooskõlas seaduse#_ftn1[1] artikli 4 lõikega 2 on notarid määruse artiklis 25 osutatud asutused, st asutused, kes on määratud väljastama Euroopa täitekorralduse ametlikku juriidilist dokumenti.

Seaduse artikli 4 lõige 2:#_ftn2[1]

“Võlausaldaja taotlusel väljastab käesoleva artikli lõikes 1 osutatud Euroopa täitekorralduse ametliku juriidilise dokumendi notar, kes koostas ametliku dokumendi. Notar väljastab Euroopa täitekorralduse hiljemalt 5 päeva jooksul pärast Euroopa täitekorralduse väljastamistaotluse kättesaamist.”#_ftnref1[1] Euroopa täitekorraldus vaidlustama nõuete korral (Ametlik Teataja nr 58, 7. mai 2005)

Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.